Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Община Нови пазар отговаря на всички постъпили заявления за достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация може да се изпращат по електронна поща, обикновена поща, чрез платформата за ДОИ, както и чрез устно заявяване в Центъра за административно обслужване.

ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Повторно използване на информация

Информация за повторно използване се предоставя от Община Нови пазар след получено писмено заявление. За писмено се счита и заявление, получено на електронната поща на Общината. При електронно подадени заявления служителите на Общината също отговарят електронно и не се изисква потвърждение на получаването на отговор. 
Информацията за повторно използване се предоставя безплатно.
Заявленията се разглеждат от служителите определени със заповед на Кмета, на които са разпределени в максимално кратък срок, но не повече от 14 дни. В случай на удължаване на срока, заявителят се уведомява като се посочват и причините за удължаване.
Отговорът се изготвя от лицето, определено със заповед на Кмета, съгласува се с юрисконсулт и се подписва определеното от кмета лице. 
Отказът трябва да бъде мотивиран, да съдържа фактическото и правно основание, датата на вземане на решението и реда за обжалване. Може да бъде отказан достъпът до повторно използване на информация, ако:
1. закон забранява предоставянето й;
2. искането не отговаря на изискванията на ЗДОИ;
(2) Наличието на лични данни в информацията не е основание за отказ на поискана за повторно използване информация, когато същата е част от публично достъпен регистър. 
Община Нови пазар не предоставя за повторно използване информация, която трябва да бъде създавана, събирана или преработвана или когато предоставянето касае части от документи или други материали и ще изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната дейност.
Община Нови пазар не предоставя за повторно използване информация от обществения сектор, която:
1. е свързана с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на Общината;
2. е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
3. е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;
4. е собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;
5. представлява класифицирана информация;
6. съдържа статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;
7. съдържа производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;
8. изисква от заявителя да докаже правен интерес съгласно закон;
9. представлява части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
10. съдържа лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно изискванията за тяхната защита.
(2) Допустимо е повторно използване да се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.