Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.12.2021

Транспортна инфраструктура

Община Нови пазар изцяло се обслужва от автомобилен транспорт, поради което състоянието на пътищата е от особено и основно значение за нормалния живот и функционирането и развитието на икономиката. През територията на общината преминава автомагистрала "Хемус".

Община Нови пазар има достъп до ж.п. транспорт, на разстояние от 7 км, чрез гара Каспичан.

Републиканска пътна мрежа

Републикански път II-27 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Шумен, Варна и Добрич. Дължината му е 112,2 km.
Пътят започва при 137,9-и км на Републикански път I-2 в югоизточната част на град Нови пазар и се насочва на север. След село Памукчии завива на североизток, преодолява северната част на платото Стана (плато) и навлиза в най-източните части на Лудогорското плато. Преминава последователно през селата Сечище, Преселка и Тръница и навлиза във Варненска област. Тук преминава през селата Изворник, Стефан Караджа и Червенци, достига до Добруджанското плато и област Добрич, като посоката му става източна. Преминава през селата Бдинци, Владимирово, Орлова могила, Долина и Одринци и достига югозападната дъга на околовръстния път на град Добрич. Заобикаля от юг и югоизток града и при своя 77,8-и км се насочва на югоизток. Преминава последователно през селата Приморци, Сенокос и Соколово и завършва при пристанището на град Балчик.

Общинска пътна мрежа

Дължината на общинската пътна мрежа е около 190км. Пътищата с настилка са около 90%.
Община  Нови пазар разполага с инвентаризация на пътната инфраструктура. Има създаден регистър с база данни за състоянието на уличната мрежа в общината. Известни са състоянието на общинската пътна  мрежа, републиканската пътна  мрежа на територията на общината, както и селскостопанските и горски пътища.
Преасфалтирани и реконструирани са почти  всички главни улици и пътища в общината, осигуряващи достъп до главните пътища и към областните градове. В общините в съседство, пътната мрежа също е рехабилитирана, което улеснява достъпа до община Нови пазар като туристическа дестинация.

Улична мрежа

Уличната мрежа на Община Нови пазар е развита съобразно характерните теренни дадености и зоните за обслужване. Като цяло състоянието на изградената улична мрежа в град Нови пазар и населените места в Общината е много добре и почти всички улици са асфалтирани.
Сигнализацията на пътната и улична мрежа в общината е изградена съгласно изискванията на нормативните актове, които хармонизират с европейското законодателство.
Транспортната система на община Нови пазар се обслужва от транспортни фирми с автобуса и таксита. Транспортните услуги се извършват с автобуси, таксита и товарни камиони. 

Водоснабдителна и канализационна мрежа

Състоянието в Община Нови пазар  в сравнение с областта е значително по-добро. Водоснабдяването на община Нови пазар се осъществява чрез водни кладенци и сондажи и каптажи. 
Изградената канализационна мрежа в град Нови пазар показва, че тя се намира под средното равнище за страната по обхванатите от канализацията води, която покрива 90%. В общината има изградена пречиствателна станция, която обхваща всички битово-фекални и промишлени отпадни води. В селата са използват изгребни ями за битово фекални води.

Електроснабдяване

Електрозахранването на гр. Нови пазар и община Нови пазар се доставя  от Енерго-Про мрежи. Голяма част от уличната мрежа е обновена с нови, енерго спестяващи осветителни тела. Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало икономическото развитие с изключение на някои локални места. 

Газопреносна мрежа

На територията на общината има изградена газопреносна мрежа, която захранва промишлени и частни абонати.

Комуникационни мрежи и пощи

На територията на общината работи 1 автоматична телефонна централа. Всички населени места са телефонизирани.
Покритието на услугите на мобилните оператори на територията на общината е на добро ниво.
Пощенски станции има във всички селища от общината.