Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMQB7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMQ70

Процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Шумен

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 26.09.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН ЗА МАНДАТ 2023-2026 ГОДИНА

 

Във връзка с откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Нови пазар и в изпълнение на Протокол № 44 от 30.06.2022г. от заседание на Общински съвет – Нови пазар, в частта относно Решение № 442/30.06.2022г. на ОбС - Нови пазар, прието въз основа на Предложение с вх. № 00-149/21.06.2022г. от Михайл Михайлов относно: „Откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Шумен (мандат 2023-2026) и създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.

 

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно Закона за съдебната власт,  са изброени по-долу в настоящото Обявление.

 

Моля всички заинтересовани жители на Община Нови пазар да входират в деловодството на Общински съвет – Нови пазар – ет.3, стая 305 в сградата на Общинска администрация Нови пазар, ул. Васил Левски №3 необходимите документи за участие в откритата процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Нови пазар, поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 15.07.2022г, като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

 

 

  1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 

  1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 На основание чл.68, ал.4 от ЗСВ обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

 

Повече информация може да получите на тел:  0537 95150, на ел. поща: obs_npazar@abv.bg, както и на място в деловодството на Общински съвет – Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски 3, ет.3, стая 305

 

С уважение,

  Михайл Михайлов

 Председател на Общински съвет – Нови пазар