Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.02.2024

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на Община Нови пазар за мандат 2023-2027 год.

на Георги Сашев Георгиев - кмет на Община Нови пазар

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за управление на Община Нови пазар е разработена в съответствие с нормативните изисквания, определени в чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2023-2027 год. Тя отговаря в максимална степен на предвидените и вменени от закона права, задължения и възможности на местните органи на самоуправление при осъществяване на тяхната задача за планиране на местното териотириално развитие. Програмата за управление е разработена на база предизборната платформа на Георги Сашев Георгиев, която бе представена пред избирателите и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината. Тя е изготвена с уважение към правата и възможностите на гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Програмата е отворен документ, с възможност за допълнение в процеса на изпълнението й. Мандатната програма е инструмент за въздействие с цел създаване на положителна динамика във всички аспекти на съвременния обществено-икономически живот в общината.

Управленската програма е дългосрочен стратегически документ за основните цели на общинската администрация, приоритетите, дейностите и мерките, чрез чиято реализация ще се постигнат. В програмата също така е очертана и времевата рамка за осъществяването на заложените в нея задачи. Резултатите от тяхното изпълнение са предмет на ежегоден контрол в предписания в закона срок - 31 януари на всяка година, следваща годината на приемането й.

Програмата за развитие на Община Нови пазар отразява стратегическото виждане на управленския екип за периода на мандата и е основен целеполагащ документ за развитие на Общината за периода 2023-2027 год. Идеите на програмата са в пряка корелация с Общински план за развитие на Община Нови пазар за периода 2023-2027 год.

Чрез мандатната програма се цели определяне на основните насоки в работата на Общинската админситрация през следващите години. В тази връзка при разработването й са създадени съответните логически и функционални връзки с останалите стратегически и програмни документи на регионално и национално ниво като: Областната стратегия за развитие на Област Шумен 2014-2020 год., Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 год., Национална програма за развитие "България 2020", Планът за изпълнението й за периода 2019-2020 год., както и с Проекта за Национална програма за развитие "България 2030", а също така й с Националаната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 год.

Програмата за управление на Община Нови пазар за периода 2023-2027 год. се основава също така и на анализ за възможностите, които ще се открият за кандидатстване по проекти, финансирани чрез инструментите и съответните структурни фондове за подпомагане на Европейския съюз, каквито са Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионния фонд и др. Община Нови пазар разчита на оперативните програми - ОПЧР, ОПОС, ОП "Региони в растеж" и всички потенциални донорски мерки и схеми, финансирани чрез национални, Общностни и международни инструменти за подпомагане. Последните са изключително подходящ и работещ източник за алтернативна инвестиционна подкрепа, без която общинският бюджет не би се справил с оглед на нарастващите обществени очаквания. Стремежът на новия управленски екип ще бъде да надгради и доразвие ролята на Община Нови пазар като активен бенефициент с оглед подобряване на местната инфраструктура и създаване на условия за осигуряване на по-рентабилна, по-конкурентна и по-високо качествена образователна, здравна и социална среда.

Програмата за управление на Община Нови пазар за периода 2023-2027 год., е резултат от адекватно и надявам се ефективно и ефикасно планиране, за да се постигнат новите конкретни цели, които сме си поставили. По този начин ще се дадат дългосрочни решения за достоен стандарт на живот на местните хора и ще спомогнем за осигуряването на една по-уютна и приветлива среда на живот в Общината. 

Настоящата управленска програма следва и отчита и процесите на качествено и адекватно бюджетиране, чийто принципи са прокламирани в редица нормативни актове - Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет, Закона за общинските бюджети, Закона за общинския дълг и др. Тя съчетава курс към задоволяването на потребностите на местното население, като паралелно следи за рационалното използване и управление на лимитираните публични финансови ресурси. Целта е да се постигне оптимална ефективност и ефикасност на разходваните средства, като се задоволят в най-пълен обем и обхват обществените очаквания, с които е натоварена местната власт. Това се постига чрез съобразяване с принципите за добро финансово управление, контрол и надеждно планиране.

II.    ОСНОВНА ЦЕЛ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА

Община Нови пазар - привлекателно място за живот, с благоприятни условия за бизнес и с развити здравна, социално-културна и образователна системи.


III.    ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

III. 1 Нови пазар - община със съвременна инфраструктура, функционална градска среда и чиста природа.

III. 2 Нови пазар - община със значителен икономически потенциал, висок стандарт на живот и ефективно управление, насърчаващо гражданската инициатива.

III. 3 Нови пазар - община с модерни здравни, социално-културни и образователни системи.

III. 4 Нови пазар - община осигуряваща сигурност на своите жители.
 

IV.    КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ПО ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

ПРИОРИТЕТ III.1 Нови пазар – община със съвременна инфраструктура, функционална градска среда и чиста природа.

ПРИОРИТЕТ III. 2 Нови пазар – община със значителен икономически потенциал, висок стандарт на живот и ефективно управление, насърчаващо гражданската инициатива.

ПРИОРИТЕТ III. 3 Нови пазар – община с модерни образователни, здравни и социално-културни системи.

ПРИОРИТЕТ III. 4 Нови пазар – община осигуряваща сигурност на своите жители.

V.    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Програмата за управление на община Нови пазар за мандат 2023-2027 година е документ с отворено съдържание, който може да бъде допълван, съобразно измененията в условията на външната и вътрешната среда, финансовите показатели и потребностите на общината.

При изпълнение на настоящата програма общинското ръководство ще бъде водено от принципите на законност, целесъобразност, отговорност, прозрачност, отчетност и демократичност.

Основни източници на финансиране, обезпечаващи реализирането на програмата ще бъдат: Общински бюджет, Държавен бюджет, Оперативни програми, финансирани от европейските структурни и кохезионен фонд за периода 2021-2027 год., Национални финансиращи програми, Международни фондове и програми, частни инвестиции и др.

Кметът представя пред Общинския съвет ежегоден отчет за изпълнението на Програмата до 31 януари на всяка календарна година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.