Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.02.2023

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ!

Кражба, побой, опит за изнасилване, разпространение на наркотици.

Това са част от деянията, които определяме като  неприемливи за обществото и затова наричаме противообществена проява.

Специалисти от образование, здравеопазване, социални дейности, полицейски служители, юристи, психолози, общественици и други, част от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) – Нови пазар, работят за установяване и превенция на тези деяния у малолетните и непълнолетните.

Децата престъпили общоприетите граници не заслужават наказание, а корекционни мерки относно възпитанието и поведението. Това е и една от основните задачи на МКБППМН съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

МКБППМН изпълнява следните дейности:

 • организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината;
 • търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки;
 • привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;
 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си;
 • уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:
  • поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;
  • малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществени прояви или престъпление от пълнолетно лице;
  • при склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.
 • съдейства на лицата, излезли от СПИ и ВУИ, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
 • МКБППМН налага мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;
 • анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с инспектори Детска педагогическа стая  при Районно управление „Полиция ” – Нови пазар , отдел „ Закрила на детето” – Нови пазар, органите на образованието, Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, Централна комисия за БППМН, Районна прокуратура – Шумен, Районен съд – Шумен, Семейно-Консултативен център- Нови пазар и др.

За контакти:

гр. Нови пазар 9900, ул. "Васил Левски" №3
e-mail: mkb.npazar@novipazar.bg
стая: №205

тел: 088 291 5686

Състав на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Нови пазар:

Председател: Златина Таскова - Зам.кмет на Община Нови пазар

Секретар: Петя Генова

Членове:

 1. Йордан Иванов – юристконсулт,, ОС и ПИ’’
 2. Николай Григоров – ИДПС при РУМВР- гр Нови пазар
 3. Мария Николова директор на ЦОП- гр Нови пазар
 4. Мария Димитрова – главен експ,, СДЗ’’
 5. Мюзеям Салим Али – Председател на Женско ромско сдружение ,, Хаячи’’
 6. Десислава Добрева – соц. Работник в ОЗД към ,, ДПС’’ – гр Нови пазар
 7. Сийка Димитрова – гл.експ ,, МД , СПорт и ЗБУТ’’
 8. Севдия Мехмед – мл. Експерт  ,, Европейски програми’’
 9. Елка Филипова – педагог, съветник в ПГХТД ,, Проф. д-р Асен Златаров’’ – Нови пазар
 10. Даринка Данчева – технически сътрудник ,, Социални клубове’’
 11. Илияна Койчева – Специалист ,, СД’’
 12. Боряна Кирякова – ст.юристконсулт ,, ОП’’