Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Нови пазар

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат организацията на дейността на общинската администрация на Община Нови пазар, съставът й, функционалната компетентност на структурните звена и взаимодействието на общинската администрация с гражданите, другите органи на власт, неправителствени и бизнес организации.

Чл. 2. Правилникът цели да осигури ефективна дейност на изпълнителната власт в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и законите на страната.

Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност, общинската администрация се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост и безпристрастност.
    (2) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, като спазва изискванията на Закона за администрацията, Закона за личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация и други действащи законови и подзаконови нормативни актове.

Чл. 4. Общинската администрация изпълнява политика по качеството, като прилага и поддържа внедрeната Система за управление на качеството (СУК), включваща международния стандарт: ISO 9001:2015.

Чл. 5. Община Нови пазар е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище - град Нови пазар. В състава на общината влизат 15 населени места, в това число и 8 кметства.