Z6_PPGAHG80095MC0Q33REMH62QT6
Z7_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P31H6

Общински съвет по сигурност

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 18.06.2021

Общински съвет по сигурността (Об СС) подпомага кмета на Община Нови пазар при упражняване правомощията му по чл.43, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, относно организацията в административно-теротириалната единица, изпълнението на задачите свързани с отбраната, които произтичат от законите и актовете на органите за ръководство на отбраната.
Кмета на общината осъществява подготовката на икономиката и населението за отбрана, подпомага органите на Министерството на отбраната по воденето на военния отчет, предоставя помещения и осигурява административно дейността и по извикването, оповестяването, изпращането и доставянето на запасни и техника-запас, на органите. ОбСС при подготовката на икономиката и населението на територията на Община Нови пазар изпълнява следните функции:
1.    Ръководи изграждането, усъвършенстването и поддържането в постоянна готовност на военновременната система за управление;
2.    Ръководи разработването на плана за привеждане в готовност за работа във военно време, на военновременния план и бюджет и провежда мероприятия за тяхното усвояване;
3.    Осигурява денонощното оперативно дежурство и оповестяване при привеждане в по-висока степен на бойна и оперативна готовност , при мобилизация и във военно време;
4.    Организира оперативната подготовка на ръководния състав на Общината и провежда учебни сборове, тренировки и учения;
5.    Организира отчета на мобилизационните ресурси, комплектуването на възложените му задачи, както и подготовка на мобилизационните ресурси;
6.    При обявяване на мобилизация или война изпълнява възложените задачи и задължения от органите за ръководство на отбраната;
7.    Подпомага органите на министерството на отбраната по воденето на военен отчет и по извикването, оповестяването, изпращането и доставянето на запасни и техника-запас ;
8.    Осигурява функционирането на икономиката за нуждите на отбраната във военно време;
9.    Организира и ръководи мероприятия за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време;
10.    Организира и провежда комплексни и частични проверки и оказва помощ на фирмите с възложени военно временни задачи по подготовката им за привеждане от мирно на военно положение и за работа във военно време и др.

Дейността на Общинския съвет по сигурност се определя с Правилника за състава и функциите на Общински съвет по сигурност Община Нови пазар.
Състава на Общинския съвет по сигурността се определя, съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България разписани в чл.44, ал.3 и ал.5. Той се ръководи под председателството на кмета на общината, членове са заместник-кметовете, служителя(те) по „ Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”, представител на териториалната структура на Централното Военно окръжие и представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт. 
Поименния състав и редът за работа на съветите по сигурност се определят със заповед на кмета на общината.
 

Тероризъм
Дата на публикуване: 10.05.2021

График за провеждане на заседания
Дата на публикуване: 14.04.2021

Функции на Общински съвет по сигурност
Дата на публикуване: 14.04.2021

Състав на Общински съвет по сигурност
Дата на публикуване: 14.04.2021

Протокол 1
Дата на публикуване: 14.04.2021