Z6_PPGAHG8001G890Q3B77LLGH9P1
Z7_PPGAHG8001G890Q3B77LLGH9T5

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Дата на публикуване: 19.04.2021
Последна актуализация: 25.01.2024

За подпомагане изпълнението на дейностите, възложени на кмета на общината със Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) да организира и ръководи защитата на населението на територията на общината, съгласно чл.65а, ал.1 се създава Общински съвет за намаляване на риска от бедствия .

Състава на ОСНРБ се определят, съгласно чл.65а, ал.2 от ЗЗБ. Членове на съвета са заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Поименният състав се определя със заповед на кмета на общината и се председателства от него.

Дейността на ОСНРБ се определя  с приети „Правила за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Нови пазар”. Съгласно Закона за защита при бедствия изпълнява указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия създаден към Министерски съвет.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОСНРБ

ОСНРБ изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия функции и правомощия на територията на община Нови пазар.
Основните задачи възложени с нормативната уредба са: разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия; разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия; преглед и изготвя годишен доклад до Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината.

ПРАВИЛА

за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Нови пазар


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилата се уреждат организацията и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия за подпомагане формирането и осъществяването на политиката в областта на защитата при бедствия на територията на Община Нови пазар, наричан по - нататък „съвета”.
Чл. 2. (1) Съветът организира и осъществява дейността си в изпълнение на чл. 65а от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
(2) Съветът е постоянно действащ консултативен орган към Кмета на Община Нови пазар  за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 от Закона за защита при бедствия. 

Глава втора
ФУНКЦИИ

Чл. 3. Съветът :
1. определя и приема правила за своята работа;
2. изпълнява указанията и насоките на Съветите по чл.62, ал.3 и чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия;
3. изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия функции и правомощия на територията на община Нови пазар; 
4. разработва и приема Общинска програма за намаляване на риска от бедствия и Годишен план за намаляване на риска от бедствия;
5.  координира дейностите по изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия и Годишния план за намаляване на риска от бедствия;
6. разработва , преразглежда и актуализира Общинския план за защита при бедствия;
7. прави преглед и изготвя годишен доклад до  Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината.

Глава трета
СЪСТАВ И ЧЛЕНСТВО

Чл. 4. (1) Съставът на Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на община Нови пазар се определя в съответствие с чл.65а, ал.2 от Закона за защита при бедствия.
(2) Съветът се председателства от Кмета на общината и се председателства от него.
(3) Членове на Съвета са:  заместник-кметовете на общината, главния архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.  
(4) Председателят ръководи работата на Съвета, като се подпомага от Секретар. 
(5) Секретар на съвета е Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Нови пазар. 
(6) Секретарят организира работата на Съвета, като за целта се подпомага от секретариат.
(7) Функциите на секретариат се осъществяват от служител/и определени от Директора на РДПБЗН -Шумен и Кмета на Община Нови пазар.
Чл. 5. (1) Кметът на община Нови пазар със Заповед определя поименния състав на членовете на съвета в съответствие с чл.65а, ал.7 от Закона за защита при бедствия.
 (2) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някое от определените по ал.1 лица, Кмета на община Нови пазар, в 14 -дневен срок от получаването на писмена информация за промяната, издава съответната заповед за актуализиране състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 
(3) Промяна на членовете на състава по чл.4, ал.3 се извършва въз основа на писмено уведомление от съответния ръководител.
Чл. 6. (1) За подпомагане изпълнението на функциите по чл.3 към Съвета  могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретни задачи. 
(2) За подпомагане дейностите на работните групи могат да се привличат допълнително експерти по реда на ал.3, имащи отношение към намаляване на риска от бедствия.
 (3) Поименният състав на работните групи от експерти и групите за изпълнение на конкретни задачи се определя със заповед на Председателя на Съвета по предложение на членовете на Съвета и съответните ръководители на организации.

Глава четвърта
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И ДНЕВЕН РЕД


Чл. 7. (1) За осъществяване на своята дейност Съвета провежда периодично Заседания по предварително обявен дневен ред.Заседанията на Съвета са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат не по-малко от  три пъти годишно. При необходимост по преценка на Председателя се провеждат извънредни заседания.
(3) Председателят свиква заседанията на Съвета. В негово отсъствие, заседанията се ръководят от заместник – председателя на Съвета или определен от него член на Съвета.
Чл. 8. (1) Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, който се приема в началото на заседанието.
(2) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на членовете в срок не по-късно от пет работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител или по електронен път.
(3) Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете в срок не по-късно от два работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител или по електронен път.
Чл.9. Всеки член на Съвета може да прави предложения за допълване на дневния ред на редовните заседания в срок до два работни дни преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на заседанието.
Чл. 10. (1) При невъзможност да присъстват на заседанието членовете на съвета могат да представят писмени становища по въпросите, включени в дневния ред, които се обсъждат при приемане на решения.
(2) При невъзможност лично да участва в съответното заседание, всеки член на Съвета може писмено да оправомощи свой представител.
Чл. 11. (1) Заседанията на Съвета са открити и се провеждат, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете. 
(2) При липса на кворум, заседанието се насрочва за друга дата.
(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание или част от заседание въз основа на мотивирано предложение на Председателя или на не по-малко от 1/4 от членовете му.
Чл. 12. (1) Съветът взема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(2) При необходимост, по предложение на Председателя,  Съветът може да приема решения и неприсъствено, като проектът на решение се представя за подпис на всички членове  на Съвета. Решението се счита за прието, ако бъде подписано от половината плюс един от членовете, и се вписва в протокола от следващото заседание.
Чл. 13. (1) На откритите заседания могат да присъстват представители на  организации извън тези по чл.4, ал.3 и експерти, поканени от Председателя. 
(2) Председателят може да кани за участие в заседанието лица по ал.1 по своя инициатива или по тяхно искане, когато те са изпратили до секретариата писмено становище или предложение по точка от дневния ред на заседанието не по-късно от два работни дни преди датата на провеждането му.
(3) Лицата по ал. 2  могат да вземат участие в дискусиите по точките от дневния ред, за които са представили становище или предложение. 
(4) Становища или предложения от организации и лица, които не са заявили участие в заседанието, се обобщават от секретариата;
(5) Становища или предложения постъпили по-късно от два работни дни преди заседанието, не се разглеждат.
(6) Председателят представя получените становища или предложения по ал. 4 по време на заседанието.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 14. (1) Председателят на Съвета: 
1. предлага дневния ред за заседанията на Съвета;
2. подписва протоколите от заседанията на Съвета;
3. координира изпълнението на решенията на Съвета;
4. внася за разглеждане в Съветите по чл.62, ал.3 и чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия и други институции и ведомства, приетите от Съвета документи, доклади, становища и предложения.
(2) Председателят може да определи модератор, който да го подпомага в текущото провеждане на заседанията по отношение на:
1. представяне и разясняване на приоритетните теми за обсъждане;
2. реда за взимане на участие в обсъжданията;
3. време за изказване;
4. обобщаване на изразените становища
5. други. 
(3) Секретарят на Съвета:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията на  Съвета;
2. подготвя проекта на дневен ред и материалите за заседанията, предоставя на Председателя за утвърждаване и организира изпращането му до членовете на  Съвета;
3. организира воденето на протоколи за заседанията на  Съвета;
4. подпомага обмена на информация във връзка с изпълнението на решенията на Съвета;
5. ръководи работата на Работните групи от експерти и Групите за изпълнение на конкретни задачи, създадени със заповед на Председателя на Съвета;
7.  води текущата кореспонденция;
8. организира приемането, изпращането, регистрирането и съхраняването на документацията;
        9. осигурява съхранението на документацията, свързана с дейността на Съвета, за срок не по-малък от 10 години;
10. изготвя Годишен доклад за дейността на Съвета;
11. изпълнява други задачи, възложени му от Председателя.
(4) Секретарят на Съвета по решение на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия може да изисква от членовете му и от ръководителите на други организации и ведомства необходимата информация и документи във връзка с работата на Съвета. 
Чл. 15. (1) Длъжностните лица от различните ведомства, съобразно своята компетентност, представят в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия информации, предложения и програми за най-ефективно използване на наличните ресурси в Община Нови пазар.          
(2) Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия обсъжда представените информации, предложения и програми по ал. 1 и приема решения за промяна в  Общинската програма за намаляване на риска от бедствия и Годишния план за намаляване на риска от бедствия. 
Чл. 16. Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява своите задачи, като:   
1. набира съответната информация;
2. чрез специалистите и експертите от съответните ведомства, чийто ръководители са привлечени в състава на Съвета, получава становища и експертни оценки;
3. обобщава и анализира съответната информация;          
4. приема решения в изпълнение на функциите си по чл. 3 от настоящите правила.
Чл. 17. (1) Съветът разработва Общинска програма за намаляване на риска от бедствия, която съдържа:
1. оперативните цели;
2. дейностите за реализиране на оперативните цели.
(2) Проектът на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Общинска администрация Нови пазар за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 2, Кметът на Общината внася Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за съгласуване от Съвета по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, след което я предлага за приемане от Общински съвет град Нови пазар.
(4) По предложение на Кмета на общината може да се измени или отмени общинската програма за намаляване на риска от бедствия, като се спазва процедурата по чл.6д, ал.2 и 3 от Закона за защита при бедствия.
Чл. 18. (1) За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приема Годишен план.
(2) Планът по ал. 1 задължително съдържа:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(3) Финансирането на дейностите по ал.2 се осъществява в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи и от други източници за финансиране.
(4) Председателят на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Нови пазар, ежегодно до месец април внася в съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия, доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

Глава шеста
ПРОТОКОЛ, ОТЧЕТ И ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА

Чл. 19. (1) До десет работни дни след провеждане на заседанието секретариатът на Съвета изготвя протокол, който се подписва от Председателя.
(2) Протоколът по ал. 1 включва информация за участниците в заседанието и кратко описание на:
1. разглежданите от Съвета теми; 
2. изразените становища и предложения на организациите, участвали в заседанието;
3. взетите решения;
4. сроковете и отговорните институции за изпълнение на решенията;
5. участвали в заседанието.
Чл. 20. Материали, в които се съдържа класифицирана информация, се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по прилагането му. 
Чл. 21. Секретариатът организира публикуването на всички документи и материали за дейността на Съвета на интернет страницата на Общинска администрация Нови пазар, включително:
1. Акт за създаване на Съвета;
2. Годишен план за намаляване на риска от бедствия;
3. Годишен доклад за дейността на Съвета;
4. Дневен ред на заседанията на Съвета; 
5. Протоколи от заседанията на Съвета.
Чл. 22. Секретарят отговаря за връзките с обществеността и прави изявления от името на Съвета по разрешение на Председателя. 

Глава седма
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 23. (1) Всяко решение на Съвета задължително включва отговорник и срок за изпълнение.
(2) Отговорникът по ал. 1 представя на Секретаря доклад до Председателя за изпълнение / неизпълнение на решението.
(3) На всяко заседание Секретарят докладва за изпълнението/неизпълнението на решенията от предходни заседания.
Чл. 25. В годишния доклад за дейността на  съвета се включва отчет за изпълнението на решенията, включително причините за неизпълнение или неспазване на срокове.

Глава осма
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 26. (1) Средствата, необходими за дейността на Съвета, се осигуряват в рамките на бюджета на Общинска администрация Нови пазар.                
 (2) За своята дейност членовете на Съвета не получават възнаграждение.

Преходни и заключителни разпоредби

§. 1. Настоящите правила са приети на основание чл. 65а, ал. 4 от Закона за защита при бедствия на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Нови пазар, проведено на 10 януари 2017 година.
§. 2. Тези Правила влизат в сила от датата на приемането им – 10.01.2017 год.
§.3. Тези Правила могат да се изменят по искане на една трета от членовете на Съвета. Решенията за актуализация на Правилата и допълнения към тях се вземат от Съвета с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета.

УТВЪРДИЛ: /п/
ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
Председател на съвета за намаляване 
на риска от бедствия

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 2021 - 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 РИСКОВ ПРОФИЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕДСТВИЯ И КЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

План за изпълнение на програмата за намаляване на риска от бедствия през 2022 год.

Годишен план за организация по защита при бедствия  2022 год. 

 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

План за защита при ядрена или радиационна авария 2022 год.

План за защита при епидемии

План за защита при земетресения

План за защита при снегонавявания и обледенявания

План за защита при пожари

План  за защита при наводнения

ЗАСЕДАНИЯ НА ОСНРБ

2024 г. 

          Годишен план за организация по защита при бедствия 2024 г.

          Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Нови пазар през 2023 г. 

 

2023 г.               

Дневен ред на трето заседание на ОСНРБ- 29.06.2023 год.

Протокол от трето заседание проведено на 29.06.2023 год.

Дневен ред на второ заседание на ОСНРБ -28.02.2023 год.

Протокол № 1 от заседение на ОСНРБ - 28.02.2023 год.

Протокол № 2 от заседание на ОСНРБ - 13.04.2023 год.


Дневен ред първо заседание на ОСНРБ

Годишен план за организация по защита при бедствия 2023 г.

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Нови пазар през 2022 г.

2022 г.

Протокол № 4 от заседание на ОСНРБ - 25.10.2022 год.

Дневен ред на IV-то заседание на ОСНРБ - 25.10.2022 год.

Протокол № 3 от заседание на ОСНРБ - 23.06.2022 год.

Дневен ред на трето заседание на ОСНРБ 23.06.2022 год.

Дневен ред на второ заседание на ОСНРБ 2022 год.

Протокол №2 от заседание на ОСНРБ 2022 год.

Протокол №1 от заседание на ОСНРБ

Дневен ред на първо заседание на ОСНРБ 2022 год.

Годишен план за организация по защита при бедствия  2022 год.

План за изпълнение на програмата за намаляване на риска от бедствия през 2022 год.

Доклад на Съвета по чл.65а,б ЗЗБ 2022 год.

2021 г.

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Нови пазар през 2021 год.

Протокол от заседание 22.10.2021 год.

Заседание на ОСНРБ - октомври 2021 год.

Протокол от заседание 09.08.2021 год.

Дневен ред на заседание 04.08.2021 год.

Дневен ред на заседание 23.06.2021 год.

Протокол от заседание 23.06.2021 год.

Доклад до Областния управител на област Шумен

ЗАПОВЕДИ

2023 г.

         

          Заповед № 588-22.06.2023 год. на кмета на община Нови пазар за определяне на мерки относно восъчна зрялост

          Заповед № РД-12-01-173-1 на директора на Областна служба Земеделие-Шумен

          Заповед № 278/31.03.2023 год. на кмета на Община Нови пазар за ползване на водни обекти на територията на община Нови пазар за развлекателни цели    

 

          Заповед № 219/13.03.2023 год. на кмета на Община Нови пазар за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон в горите на територията на Община Нови пазар за периода 01.04.2023 - 30.10.2023 год.

         

          Заповед № РД-15-34/07.03.2023 год. на Областния управител на област Шумен за определяне на пожароопасен сезон в горите периода от 01.04.2023 - 30.10.2023 год.

2022 г.

Заповед № 258 01.04.2022  - мерки за пожарна безопасност 01.04.2022-30.10.2022

Заповед № РД-35 от 31.03.2022 год. за пожароопасен сезон в горите

2021 г.

Заповед мерки за пожаробезопасност сезон 2021 год.