Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник-кметове

Айсел Исмаил Руфад

Заместник кмет на Община Нови пазар

Евроинтеграция и ТСУ, екология, земеделие, Разработване и управление на проекти по еврофондовете на ЕС

 

Образование и квалификация:

Институт по публична администрация - Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС – разработване, анализ и оценка на изпълнението им
Българско училище за политика към НБУ гр. София - Политически мениджмънт
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
„Европейска административна практика” – специализация
ШУ ”Еп. Константин Преславски” гр. Шумен - Магистър специалност - „Регулиране и контрол на социалните дейности”
СУ ”Св. Климент Охридски” гр. София - Удостоверение за професионална квалификация - „Разработване и управление на проекти по програми на ЕС”
ШУ ”Еп. Константин Преславски” гр. Шумен - Магистър специалност - ”Турска филология” 
професионална квалификация: специалист по турски език и литература и преподавател в СОУ

Завършени курсове по професионално обучение:

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Internet Explorer
Power point 

Основни функции и задължения:

Ръководи, координира и контролира дейността на отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда”.

Контакти:

Стая 303
Тел. 0537 / 95525, факс 0537 / 24010
e-mail: aisel.rufаd@аbv.bg 

Аян Мехмедов

Заместник кмет на Община Нови пазар

Програми и проекти със социална насоченост

 

Образование и квалификация:

Завършил средно образоване в СУ „Хан Исперих“, гр. Нови пазар.
Изучава право във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
 

Основни функции и задължения:

Ръководи, координира и контролира дейността на Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост”, както и Секретаря на МКБППМН.

Контакти:

Стая 307
Тел. 0537 / 95523, факс 0537 / 24010
e-mail: a.mehmedov@novipazar.bg

Борислав Стоянов Георгиев

Заместник кмет на Община Нови пазар

Стопански дейности, общинска собственост, правно обслужване, обществени поръчки, икономическо развитие, обществен ред и сигурност


Образование и квалификация:
ВСУ „Черноризец Храбър” град Варна - Магистър по Правни науки
ВСУ „ Черноризец Храбър” гр. Варна - Бакалавър по специалност „Защита  на националната сигурност”

От януари 2022 г. до януари 2024 г. заема длъжността Директор на Областна дирекция „Земеделие” Шумен, териториална структура на Министерството на земеделието и храните.
От януари 2020 г. до януари 2022 г. е в Община Нови пазар на длъжност главен юрисконсулт.
От юли  2016 г. до януари 2020 г. в „МУШЕВ 58 Стоян Димитров” ЕООД на длъжност юрисконсулт и управител в „ГЕОРГИЕВ-83 ЕООД“.
От юли 2012 г. до ноември 2015 г. в Общинска администрация Върбица на длъжност  заместник кмет- ОЗСП /Образование Здравеопазване и Социална политика/.

 

Допълнителна информация:
Ръководител на Европейски проект с наименование „Местни политики за устойчиво развитие на туризма”, участие в подготовката и изпълнението на европейски проекти.

 

Контакти:

Стая 306
Тел. 0537 / 233 11
e-mail: b.georgiev@novipazar.bg