Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник-кметове

Айсел Исмаил Руфад

Заместник кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС” на Община Нови пазар

Образование и квалификация:

Завършила е Висше образование в ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен – специалност „Турска филология” – магистър – 1996/2002г.
Образователно-квалификационна степен – магистър – „Регулиране и контрол на социалните дейности” – 2006 – 2007 г.
Българско училище за политика към НБУ– 2008 – 2009

Основни функции и задължения:

Ръководи, координира и контролира дейността на отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда”.

Контакти:

Стая 303
Тел. 0537 / 95525, факс 0537 / 24010
e-mail: aisle.rufad@abv.bg
 

Златина Атанасова Таскова

Заместник кмет „ХП и ППСН” на Община Нови пазар

Образование и квалификация:

Дипломиран магистър по български и руски език, специализирала е публична администрация, психология, социални дейности и др. От 1993 г. до 2003 г. е работила в Помощно училище „Станата”.
Следващите пет години  е директор на училището. В периода 2008-2011 г. ръководи дирекция „Хуманитарна политика” в Община Нови пазар. От 2012 г. е директор на ПУ „Станата”. От  1 август 2017 г. до 31 март 2020 г. е директор на Центъра за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“.

Основни функции и задължения:

Ръководи, координира и контролира дейността на Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост”, както и Секретаря на МКБППМН.

Контакти:

Стая 307
Тел. 0537 / 95523, факс 0537 / 24010
e-mail: z.taskova@novipazar.bg