Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Чл. 70. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка с образованието се осъществяват следните дейности и функции:
1.    Координация на дейността на учебните и детски заведения и обслужващите звена за организиране на нормален учебно-възпитателен процес и осъществяване на контакти с Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и задължителните изисквания на държавните образователни стандарти. 
2.    Организация на финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена, при пряко взаимодействие с Министерство на образованието и науката и Министрество на финансите, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
3.    Контрол върху начина на разработване на годишните финансови планове, изпълнението и разходването на предоставените средства на общинските детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие;
4.    Осигуряване и контрол на обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици;
5.    Осигуряване на условия за здравно обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
6.    Осигуряване на условия за детско и ученическо хранене, отдих, спортни бази и транспорт за учениците и учителите;
7.    Разработване на устойчива мрежа на общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобразена със социалните, демографски и икономически показатели на местно ниво;     
8.    Разработване на програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища и детски градини;
9.     Съдействие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при кандидатстване и реализиране на дейности по национални и европейски програми;
10.    Разработване и създаване на условия за прилагане на общински образователни стандарти и програми;
11.    Участие в изготването на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
12.    Координация на дейността на спортните клубове, извършващи дейност на територията на общината. 
13.    Осигуряване на представител в общинската Комисия за борба с трафика на хора;
14.    Насърчаване и осъществяване на контакти с неправителствени организации в областта на образованието, подготвяне и реализиране на проекти за развитието му на територията на общината;
15.    Реализиране на младежки дейности, с цел преодоляване на социаланта пасивност на децата и младите хора и активно включване на подрастващите в областите, формиращи тяхното развитие;
16.    Реализиране на масови спортни мероприятия, с цел развитие на детско – юношеския спорт в общината;
17.    Организация и провеждане на събитията от Държавния годишен спортен календар за учащи от 1-ви до 12-ти клас;
18.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на образованието;
19.    Осъществяване и на други правомощия, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове.