Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2021

Стажовете се осъществяват съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

В Портала за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg се извършва цялата процедура – публикуване на обяви от различните администрации, кандидатстване, съобщение за интервю, класиране и потвърждаване на кандидатурите. Платформата осигурява публичност и прозрачност на действията, събирайки на едно място всички възможности за развитие и право на информиран избор.

Във всяка публикувана обява от НАП се вписва съответната област на висше образование,  къде ще бъде проведен стажът – в Централно управление или в някоя от Териториалните дирекции на НАП и периода му.

За да кандидатствате по обява за стаж в НАП трябва да създадете свой профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация – www.staj.government.bg.

При необходимост от допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към звената по управление на човешките ресурси на електронна поща npazar@icon.bg.

Кой може да кандидатства в стажантската програма?

За стаж в Община Нови пазар могат да кандидатстват студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища, с непрекъснати студентски права.

Как се извършва подборът на стажанти?

Подборът на стажанти се извършва от съответния ръководител на звеното, за което се кандидатства, по документи и интервю с участника.