Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Чл. 68. В Отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда”  във връзка с екологията и земеделието се осъществяват следните дейности и функции: 

1. Въвеждане и ръководство на ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт; 
2. Изготвяне или участие в изготвянето на програми, стратегии и други дългосрочни материали, база за устойчиво развитие по отношение на околната среда, икономиката и обществото като цяло;
3. Участие в разработването, провеждането и контрола на държавните задачи, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината.
4. Координация на екологичната дейност на Общинската администрация с държавните инспекторати: РИОСВ, РЗИ, ОДБХ, Басейнова дирекция, както и с: неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, както и частни физически лица;
5. Участие в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
6. Представителство на общинската администрация в експертни съвети, семинари, симпозиуми и комисии по отношение на екологичната политика и проблематика на местно, регионално, републиканско и международно ниво;
7. Разясняване и осведомяване на широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;
8. Контрол на екологичното състояние на общината;
9. Изготвяне и реализиране на програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
10. Подготвяне на договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигуряване на контрол по същата дейност;
11. Участие в разработването на проекти за озеленяване;
12. Контрол на дейностите по програмата за развитие на земеделието и екологията и санкциониране на нарушенията по действащата нормативна уредба в областта на земеделието, опазването на земеделските земи, горския фонд и екологичната устойчивост;
13. Събиране и обобщаване на информация за НСИ и други иснтитуции, относно растениевъдството и животновъдството в общината;
14. Подготвяне и разработване /технически/ процедури по ЗОП.