Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.02.2024

Уважаеми данъкоплатци,

проверка на дължимите от Вас данъци може да направите тук: СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ (Опитайте с различен уеб браузър, ако този не отваря връзката.)

Вижте видео инструкцията за плащане на местни данъци и такси, чрез интернет портала за МДТ:

Дейността на дирекция "Местни данъци и такси" е свързана със следното:

Извършване на дейности, свързани с обслужване на данъчно задължените лица.
Установяване, обезпечаване и организиране събирането на публичните общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ.
Приемане и обработване на данъчните декларации и определяне на размера на задълженията по тях.
Подготовка на информация за изготвяне на съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по ЗМДТ.
Изготвяне на удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции за размерите на данъците и такса за битови отпадъци.
Разясняване на данъчните субекти на правата и задълженията им по ЗМДТ и ДОПК.
Оказване на методическа и практическа помощ на служителите в кметствата за събиране на местните приходи от данъци и такси.


Банкови сметки на Община Нови пазар


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар (ревизия 43)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар - ревизия 13


Съобщения за връчване на Актове за установяване на задължения

Съобщение по чл. 32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2021 г.

 


Къде и как могат да се платят местните данъци и такси за битови отпадъци?

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на Община Нови пазар.

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

npazar@novipazar.bg;
Тел: 0537/ 95166; 0537 / 23311;
Факс: 0537 / 24010;

Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

Общинска администрация Нови пазар използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга.

Срокове за плащане на местните данъци и такси

Данък върху Недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

До 30.06 - първа вноска;

До 31.10 - втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Данък върху Превозните средства - заплаща се на две равни вноски:

До 30.06 - първа вноска;

До 31.10 - втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Патентен данък - заплаща се на четири равни вноски, както следва:

За първо тримесечие - до 31.01;

За второ тримесечие - до 30.04;

За трето тримесечие - до 31.07;

За четвърто тримесечие - до 31.10.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.