Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВИ ПАЗАР"

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.12.2021

Общинско предприятие Нови пазар е създадено на 28.01.2021 г. с решение №200 на Общински съвет Нови пазар.

Предприятието е с предмет на дейност:

1. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване;

2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци, съгласно утвърдената система за управление на отпадъците на територията на община Нови пазар;

3. Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението;

4. Поддържане и ремонт на системата за улично осветление на територията на община Нови пазар;

5. Поддържане и ремонт на паркова мебел, детски площадки, съоръжения за игра;

6. Осъществяване на всички дейности на територията на Община Нови пазар по озеленяване и поддържане на зелените площи, тревните площи на стадиони и спортни съоръжения, поддържане чистотата на алейната мрежа на парковете и тревните площи, поддържане и ремонт на чешми и поливни системи; поддържане и почистване на деретата на реките, поддържане на алеите и тревните площи на гробищните паркове, поддържане на растителността и почистване на канавките на общинската пътна мрежа, поддържане на парковата алейна мрежа и пешеходните зони при зимни условия;

7. Отглеждане на собствени цветя;

8. Премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти – общинска собственост;

9. Демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ), преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти – общинска собственост;

10. Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия;

11. Организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари и тържища за селскостопански и промишлени стоки на територията на община Нови пазар;

12. Транспортиране на производствени, едрогабаритни и дребни строителни отпадъци на територията на община Нови пазар;

13. Почистване и измиване на терени;

14. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места, преградни съоръжения (входно-изходни бариери, ограждания, кабинки и др.), информационни табели, насочено осветление, маркировка;

14.1. Експлоатиране и поддържане на паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране – общинска собственост; 

14.2. Поставянето и поддръжката на вертикалната и хоризонталната пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в паркингите и зоните за платено паркиране;

14.3. Съвместно с органите на МВР осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги;

14.4. При освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет Нови пазар;

14.5. Организира и осъществява блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили с технически средства (скоби) за принудително задържане и на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;

14.6. Организира таксуването на водачите за поставянето и отстраняването на скобите по цени, определени от Общински съвет Нови пазар;

15. Осъществяване на други услуги и дейности за задоволяване на потребностите на населението, предвидени в местната и национална нормативна уредба.

(2) Определения предмет на дейност в ал. 1 може да се изменя или допълва с Решение на общински съвет Нови пазар.