Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Чл. 71. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка със здравеопазването се осъществяват следните дейности и функции:

1.    Провеждане на общинската здравна политика на територията на общината;
2.    Разработване на общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
3.    Разработване на програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществявване на инвестиционни прокети по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
4.    Организация на детското и ученическото здравеопазване на територията на общината;
5.    Разработване и обновяване на здравната карта на общината, съвместно с Регионалния център по здравеопазване и Районната здравноосигурителна каса;
6.    Координация и контрол на дейността на общинските здравни заведения, детските ясли и млечните кухни;
7.    Участие в разработването и обновяването на Областната здравна карта;
8.    Защита интересите на гражданите пред държавните и регионалните институции, отговарящи за здравеопазването;
9.    Участие в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината.
10.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на здравеопазването;

             
Общината има осигуреност с болнични легла в МБАЛ „Д-р Д. Беров” ЕООД, а материално-техническата база е в добро състояние.

Днес болницата оказва болнично лечение с адрес гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22 със следните структури: нервно отделение, вътрешно отделение, детско отделение, хирургично отделение и отделение за физикална и рехабилитационна медицина с 56 легла. Болницата разполага с Приемно-консултативни кабинети по основните медицински специалности, Медико-диагностична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за функционална и образна диагностика. В сградата се помещават болнична аптека, ТЕЛК ІІ състав към „МБАЛ- Шумен” АД и Административно стопански блок.

Повече информация за МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД можете да намерите на сайта: http://www.mbalnp.com/