Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет на Община Нови пазар

Георги Сашев Георгиев

Георги ГеоргиевСемейно положение:
Женен с един син и две дъщери.
 

Образование и квалификация:

Завършил е Търговска гимназия – Варна, а след това „Мениджмънт“ в Международния факултет на Шефилдския университет в Солун, Гърция. Там завършва и магистърска програма със специалност „Маркетинг, реклама и PR“.

Притежава магистърска степен от Аграрния университет в Пловдив със специалност „Растителна защита“. 

Основни функции и задължения:

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

Кметът упражнява общото ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината като юридическо лице.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона и решенията на общинския съвет. 

При осъществяване на дейността си Кметът се подпомага от заместник-кметове. Кметът на общината делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете, секретаря на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и други служители от общинската администрация, като определя функциите им.

Контакти:

Стая 308
Тел. 0537 / 23466, факс 0537 / 24010
e-mail: npazar@icon.bg

Приемен ден – всеки първи и трети петък на месеца от 08:00 до 12:00 часа. Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311 или на пропуска на общинска администрация.