Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2023

Чл. 69. (1) Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“, се ръководи и управлява от началник, който е държавен служител.
(2) Началникът на отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ ръководи, контролира и координира дейността на отдела.
Чл. 70. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка с образованието се осъществяват следните дейности и функции:
1.    Координация на дейността на учебните и детски заведения и обслужващите звена за организиране на нормален учебно-възпитателен процес и осъществяване на контакти с Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и задължителните изисквания на държавните образователни стандарти. 
2.    Организация на финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена, при пряко взаимодействие с Министерство на образованието и науката и Министрество на финансите, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
3.    Контрол върху начина на разработване на годишните финансови планове, изпълнението и разходването на предоставените средства на общинските детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие;
4.    Осигуряване и контрол на обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици;
5.    Осигуряване на условия за здравно обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
6.    Осигуряване на условия за детско и ученическо хранене, отдих, спортни бази и транспорт за учениците и учителите;
7.    Разработване на устойчива мрежа на общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобразена със социалните, демографски и икономически показатели на местно ниво;     
8.    Разработване на програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища и детски градини;
9.     Съдействие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при кандидатстване и реализиране на дейности по национални и европейски програми;
10.    Разработване и създаване на условия за прилагане на общински образователни стандарти и програми;
11.    Участие в изготването на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
12.    Координация на дейността на спортните клубове, извършващи дейност на територията на общината. 
13.    Осигуряване на представител в общинската Комисия за борба с трафика на хора;
14.    Насърчаване и осъществяване на контакти с неправителствени организации в областта на образованието, подготвяне и реализиране на проекти за развитието му на територията на общината;
15.    Реализиране на младежки дейности, с цел преодоляване на социаланта пасивност на децата и младите хора и активно включване на подрастващите в областите, формиращи тяхното развитие;
16.    Реализиране на масови спортни мероприятия, с цел развитие на детско – юношеския спорт в общината;
17.    Организация и провеждане на събитията от Държавния годишен спортен календар за учащи от 1-ви до 12-ти клас;
18.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на образованието;
19.    Осъществяване и на други правомощия, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове.
 

Здравеопазване

Чл. 71. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка с здравеопазването се осъществяват следните дейности и функции:
1.    Провеждане на общинската здравна политика на територията на общината;
2.    Разработване на общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
3.    Разработване на програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществявване на инвестиционни прокети по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
4.    Организация на детското и ученическото здравеопазване на територията на общината;
5.    Разработване и обновяване на здравната карта на общината, съвместно с Регионалния център по здравеопазване и Районната здравноосигурителна каса;
6.    Координация и контрол на дейността на общинските здравни заведения, детските ясли и млечните кухни;
7.    Участие в разработването и обновяването на Областната здравна карта;
8.    Защита интересите на гражданите пред държавните и регионалните институции, отговарящи за здравеопазването;
9.    Участие в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината.
10.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на здравеопазването;

Култура

Чл. 73. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка с културата се осъществяват следните дейности и функции:
1.    Организация на дейността по формиране и реализиране на общинската политика в областта на културата, културния туризъм, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство и международните дейности на Община Нови пазар;
2.    Изготвяне и изпълнение на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
3.    Популяризиране на културно-историческото богатство на общината и културния обмен в страната и чужбина; 
4.    Контрол във връзка с финансирането и дейността на общинските културни институти и читалища, при пряко взаимодействие с Министерството на  културата, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
5.    Координация на дейността на народните читалища, изготвяне на Годишна програма за дейността им и годишен отчет за изпълението й;
6.    Координация на дейността на културните институти, творческите съюзи, нестопанските организации, партниращи на общината в сферата на културата, културния туризъм и историческото наследство;
7.    Координация на взаимодействието на общината с регистрираните вероизповедания, водене на Регистър на вероизповеданията на територията на община Нови пазар;
8.    Изготвяне на проекти по национални и международни програми в областта на културата и културното наследство;
9.    Участие в разработването и реализирането на програми и мерки за проучване, консервация, реставрация и популяризиране на културното наследство и паметниковото строителство;
10.    Изготвяне на предложения за обновяване на списъците на недвижимите паметници на културата на територията на община Нови пазар;
11.    Контрол и полагане на грижи за състоянието и поддържането на монументалните паметници, паметните знаци и паметните плочи на територията на общината;
12.    Поддържане и даване на предложения за задълбочаване на партньорството и сътрудничеството с побратимените градове на Община Нови пазар;
13.    Организация и осъществяване на мероприятията на общината при международно сътрудничество, посещения на делегации и гости от страната и чужбина;
14.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на културата.

Образование

Чл. 70. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка с образованието се осъществяват следните дейности и функции:
1.    Координация на дейността на учебните и детски заведения и обслужващите звена за организиране на нормален учебно-възпитателен процес и осъществяване на контакти с Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и задължителните изисквания на държавните образователни стандарти. 
2.    Организация на финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена, при пряко взаимодействие с Министерство на образованието и науката и Министрество на финансите, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
3.    Контрол върху начина на разработване на годишните финансови планове, изпълнението и разходването на предоставените средства на общинските детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие;
4.    Осигуряване и контрол на обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици;
5.    Осигуряване на условия за здравно обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
6.    Осигуряване на условия за детско и ученическо хранене, отдих, спортни бази и транспорт за учениците и учителите;
7.    Разработване на устойчива мрежа на общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобразена със социалните, демографски и икономически показатели на местно ниво;     
8.    Разработване на програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища и детски градини;
9.     Съдействие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при кандидатстване и реализиране на дейности по национални и европейски програми;
10.    Разработване и създаване на условия за прилагане на общински образователни стандарти и програми;
11.    Участие в изготването на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
12.    Координация на дейността на спортните клубове, извършващи дейност на територията на общината. 
13.    Осигуряване на представител в общинската Комисия за борба с трафика на хора;
14.    Насърчаване и осъществяване на контакти с неправителствени организации в областта на образованието, подготвяне и реализиране на проекти за развитието му на територията на общината;
15.    Реализиране на младежки дейности, с цел преодоляване на социаланта пасивност на децата и младите хора и активно включване на подрастващите в областите, формиращи тяхното развитие;
16.    Реализиране на масови спортни мероприятия, с цел развитие на детско – юношеския спорт в общината;
17.    Организация и провеждане на събитията от Държавния годишен спортен календар за учащи от 1-ви до 12-ти клас;
18.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на образованието;
19.    Осъществяване и на други правомощия, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове.