Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.05.2021

СУ "Васил Левски"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Кирил и Методий" №15
тел.: 537/2 23 90; 0885302756
e-mail: souvlevski@abv.bg
Уеб сайт: www.suvasillevski.org

Директор: Даниела Ангелова

Кратка история

Нашата история започва преди 159 години… в далечната 1954г. е открито училище „Васил Левски“, то е приемник на килийното училище в град Нови пазар, открито още през 1840г., а името на първия учител е Илия Вълчев Талимата.

Училищната сграда, където сега се намира начална степен, е построена през 1881г. Тогава тя е била на един етаж и е имала три класни стаи. По-късно през 1907г. е достроена и останалата част.

През 1974г. е завършен строежът на новата сграда и училището придобива сегашния си вид. През 80-те години е построена сграда на два етажа – физкултурен салон и басейн.

В периода 1907-1937 училището е носело името „Св. св. Кирил и Методий“, а от 1937г. до 1945г. се е наричало „Митрополит Симеон“. След 1945г. получава новото си име – „Васил Левски“.


ПГХТД "Проф. Д-р Асен Златаров"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Цар Асен" № 38
тел.: 0537/ 2-23-49 
e-mail: pghtd@abv.bg
Уеб сайт: https://pghtd-asen-zlatarov.eu/

Директор: Магда Димитрова

Кратка история

На основание Заповед  № І  11-06/29.03.1963 год. на Министерство на просветата и културата се основава в гр. Нови пазар, окр. Коларовград, Техникум по фина керамика и декорация, с отдел Професионално техническо училище по фина керамика-единствен в Североизточна България с предмет на дейност-обучение на квалифицирани работници за керамичната, стъкларска и циментова промишленост на България и Европа.

След решение на ПС от м. І.2003 год. е направено предложение от ръководството на ТФКС до МОН и министър Владимир Атанасов на основание Заповед № РД 09-332/ 07.04.2003 год. определя бившият Техникум по фина керамика и стъкло да се назовава Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров”.


СУ "Хан Исперих"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Ген. Владимир Заимов"№1
тел.: 0537/22086
e-mail: velichkova1972@abv.bg
Уеб сайт: http://sou-han-isperih.weebly.com/

Директор: Венцислава Добрева-Стоянова

Кратка история

На 1.І.1922г. в гр.Нови пазар се открива ІV прогимназиален клас като частна паралелка. Класен наставник е Владимир Тивчев. Класа е от 13 момчета и 2 момичета.
1922/23г. се открива V клас с 45 ученика с класен ръководител Владимир Тивчев., с което се поставя и началото на гимназията.
В следващите години се откриват VІ, VІІ, VІІІ клас. Училището се именува като Общинско смесено реално училище, директор е Кира Александрова /сестра на Тодор Александров/. Училищната такса е 50лв, като бедните ученици не плащат такава. Заплатите на учителите се определят от категории /брой ученици, стаж, брой паралелки/. За мъже със стаж над 20г.-9840лв, жени до 15г. стаж -6020лв. Първи учители са Ст. Василев, Боян Атанасов, Мара Игнатова, Милан Игнатов, Ил. Хараланов, Вл. Тивчев.
От 1923/24г. реалката става държавна. От 1.ІХ.1925г. Нови пазар е обявен за център на учебна околия. През 1924/25г. в Новопазарската непълна смесена гимназия има 2 паралелки от ІV и една от V клас. Занятията се водят в общинската училищна сграда.
С решение на Министерството номер 1435 от 21.V.1926г. гимназията се закрива поради липса на помещения. Учениците са 209 /113 момичета/.
За построяването на учебната сграда е сключен заем и строителството започва през 1929г. Сградата е завършена през 1930г.; има 16 класни стаи, стая за директора, учителска, за обслужващия персонал, осем малки стаи, гимнастически салон, трапезария. Стойността й е 4 200 000лв. Броя на учениците през следващите години е както следва за 1930/31г.- 199; 1931/32г. - 238; 1932/33г. - 282; 1933/34г.- 316 ученика. През 1931г. отново е разкрит ІV прогимназиален клас, от 1933г. директор на гимназията е Матьо Димов. Назначени са и 5 учители. Училищната такса е 900лв. Няма данни за щатните учителски бройки.
Със заповед на Министерството на просветата от 15.ІХ.1934г. гимназията е закрита заради провеждането на комунистическа дейност в нея. Възстановява дейността си от 25.ІХ.1937г. като Непълна смесена гимназия. 1937/38г. - учат се 183 ученика, директор е Атанас Вълканов.


ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Гурко" No 2
тел.: +359 (0)537 22-73; +359 (0)537 22-31
e-mail: ou_np@mail.bg
Уеб сайт: http://www.ounpazar.net/

Директор: Добрин Иванов

Кратка история

През есента на 1961 година в нова и модерна сграда започва своя летопис Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров” с директор Злати Георгиев.
Същностни черти на новосформирания учителски колектив са новаторството, творчеството и отговорността.
Училището има утвърдени традиции в обучението и възпитанието на деца от различни етноси. В годините се развиват и утвърждават разнообразни форми на извънкласни дейности. Те са насочени главно към усвояване на българския език, традициите и спорта. Многократно учениците са достигали до призови места в спортни изяви и конкурси за рисунки и поетично творчество.


Професионална гимназия по селско стопанство

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. ул."Плиска" №21
тел.: 0537/22080; 0876399189
e-mail: pgss_np@mail.bg; pgss_np@abv.bg
Уеб сайт: https://pgss-novipazarbg.com/

Директор: инж. Дамян Николов

Кратка история

1959г. - Открива се Машинно тракторно училище- МТУ в гр.Нови пазар. За сграден фонд са предоставени 3 стари постройки които се намират на мястото на сегашната поща.
1960г. - Започва строежа на нова сграда. Парцелът се намира в съседство с административната сграда на днешното горско стопанство. Построени са път, ограда , навес и 4 помещения за учебна практика.
1961г. - Училището се премества в новопостроените помещения. Общежитието и столовата са все още в центъра на града.
1965г. - Училището приема цялото оборудване на Земеделските училища от с.Никола Козлево, с.Мировци, с.Сини вир.
1967г. - Започва строежа на нов училищен комплекс.
1971г.  - Изминали са 4 години от първата копка и на  18 февруари новото училище (сегашната сграда) гостоприемно отваря вратите си.
1971г. - на училището е даден статут на Средно професионално техническо училище - СПТУ.
Днес училището е утвърдено като център за преквалификация на кадри, необходими за земеделското производство.


ОУ "Христо Ботев"

с. Памукчии 9934, общ. Нови пазар, обл. Шумен
пл. "Свобода" №2А
тел.: 0884 129 799
e-mail: ou_pamukchi@abv.bg
Уеб сайт: https://oupamukchi.com/index.php

Директор: Детелина Василева

Кратка история

Основно училище „Христо Ботев” село Памукчии е училище с традиции.  То е наследник на просветното дело създадено от преселниците дошли от Търновско, Софийско и Врачанско. Тези бедни, но будни и просветени българи силно желаели децата им да се учат на четмо и писмо. До тогава в селото е имало само частно турско училище. Памукчийските шепа българи успели да издействат българско училище. Откриването му се осъществило през учебната 1908/1909 година като Народно начално училище „Христо Ботев”, с първи директор Михаил Кръстев.През 1931/1932 година се отрива първия прогимназиален клас и училището от начално се преобразува в основно. Днес в училището се обучават ученици от първи до седми клас. Разполага със седем класни стаи, компютърен кабинет, библиотека, физкултурен салон и стая за занимания по интереси.


ОУ "Св.Кл.Охридски"

с. Ст.Михайловски 9934, общ. Нови пазар, обл. Шумен
пл. "Свобода" №2А
тел.: 0884 129 799
e-mail: ou_pamukchi@abv.bg
Уеб сайт: https://oupamukchi.com/index.php

Директор: 

ОУ "Васил Левски"

с. Мировци 9934, общ. Нови пазар, обл. Шумен
пл. "Свобода" №2А
тел.: 0884 129 799
e-mail: ou_pamukchi@abv.bg
Уеб сайт: https://oupamukchi.com/index.php

Директор: 

Бюджет на СУ "Хан Исперих" за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Бюджет на СУ "Васил Левски" за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Бюджет на ОУ "Хр. Ботев" за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Бюджет на ОУ "Св. Кл. Охридски" за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Бюджет на ОУ "Н. Вапцаров" за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Бюджет на ОУ "Васил Левски" за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022