Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Нови пазар

Александър Николов

Образование и квалификация:

Бакалавър „Стопански и финансов контрол“, Стопанска академия „Д.А. Ценов“ гр. Свищов
Магистър „Финансов мениджмънт“ Стопанска академия „Д.А. Ценов“ гр. Свищов
 

Счетоводител „Бизнес консулт Николови“
Специалист кредити на физически лица – Алианц Банк България АД
Управител банков офис Алианц Банк България АД
Експерт кредити на юридически лица Първа инвестиционна банка АД
Изпълнителен директор СНЦ МИГ „ Нови пазар – Каспичан“
 

Основни функции и задължения:

Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове и на законните разпореждания на Кмета на Община Нови пазар.
Осъществява административното ръководство на общинската администрация.
Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
Организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване.
Организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица.
Осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени от кмета на общината, със закон или подзаконов нормативен акт.

 

Приемен ден – всеки първи и трети петък на месеца от 08:00 до 12:00 часа.
Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311 или на пропуска на общинска администрация.

 

Контакти:

Стая: 302
Тел. 0887 440 401 
e-mail: sekretar@novipazar.bg