Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

гр. Нови пазар, п. к. 9900
ул. "Васил Левски" № 3
Център за административно обслужване
Телефон: 0537/ 95166; 0537 / 23311;
Електронна поща: npazar@novipazar.bg