Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.03.2024

Дейността на Кмета на общината и на кмета на кметство се подпомага от общинската администрация. 
Общата численост и структура на общинската администрация се одобряват от общинския съвет. 

Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване, както и при гарантиране на:
1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
3. любезно и отзивчиво отношение;
4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрацията, което осигурява ефективност на резултатите при едни и същи обстоятелства;
5. надеждна обратна връзка;
6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
7. качество на предоставените услуги.
Според разпределението на дейностите, които извършва, администрацията на Община Нови пазар е обща и специализирана.

На пряко подчинение на кмета са следните звена и длъжности:
1. Секретар на община Нови пазар;
2. Главен архитект на Община Нови пазар;
3. Звено „Вътрешен одит“
4. Служител по стопански и бюджетен анализ и финансов контрол;
5. Служител по сигурност на информацията, отбранително-мобилизационна подготовка, гражданска защита и защита на личните данни.
Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Общата администрация се състои от две звена: Отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ и Отдел „Правно обслужване, общинска собственост и обществени поръчки“.

Специализираната администрация се състои от две Дирекции „Местни данъци и такси“, „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“,  и два отдела: Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, Отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда“ и Секретар на МКБППМП, подчинен на Заместник - кмет „ХП и ППСН”.

Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от националните и международни програми и фондове, за развитието на инфраструктурни проекти, подпомагане дейността на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.