Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.07.2021

На територията на Община Нови пазар функционират 17 културни института - 13 читалища, една картинна галерия и два музея. Има 29 самодейни състава, които активно се включват в регионални и национални конкурси и често печелят призови места. Осем от тях са към читалище "Хр.Ботев"-гр.Нови Пазар. В обединената школа по изкуствата към него има клас пиано, акордеон, електронни инструменти, кавал, гайда, балет и спортни танци.

Нови пазар е домакин на 3 национални конкурса:

Литературен конкурс "Калина Малина" за детско-юношеска литература. Провежда се веднъж на три години от 1984г. до сега. Лауреати на конкурса са Николай Зидаров, Асен Босев, Иван Цанев, Георги Струмски, Недялко Йорданов, Валери Петров и Леда Милева.

Национален конкурс за акордеонисти "Танцуващи клавиши". Провежда се ежегодно от 29.04. до 02.05. Тук си дават среща най-талантливите изпълнители от музикалните училища, паралелки, школи, както и от Музикалната академия. Конкурсът е трамплин за по-нататъшната изява на много млади хора.

Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави "Вълшебни ритми". Провежда се всяка година от 14 до 16 май. Конкурсът два поле за изява на индивидуални изпълнителя и камерни състава.

Художествената галерия "П.Персениев" е създадена през 1974 год. по идея на първооснователите - художниците Петър Персениев, Петко Цанчов и Георги Градев. Сбирката е набрана изключително от дарения. Сред многото изявени творци - дарители се открояват имената на Васил Стоилов, Стоян Венев, Ненчо Балкански, Илия Бешков, Светлин Русев. Притежание на галерията са около 900 платна и пластични творби.

Чл. 73. В Отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“ във връзка с културата се осъществяват следните дейности и функции:
1.    Организация на дейността по формиране и реализиране на общинската политика в областта на културата, културния туризъм, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство и международните дейности на Община Нови пазар;
2.    Изготвяне и изпълнение на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
3.    Популяризиране на културно-историческото богатство на общината и културния обмен в страната и чужбина; 
4.    Контрол във връзка с финансирането и дейността на общинските културни институти и читалища, при пряко взаимодействие с Министерството на  културата, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
5.    Координация на дейността на народните читалища, изготвяне на Годишна програма за дейността им и годишен отчет за изпълението й;
6.    Координация на дейността на културните институти, творческите съюзи, нестопанските организации, партниращи на общината в сферата на културата, културния туризъм и историческото наследство;
7.    Координация на взаимодействието на общината с регистрираните вероизповедания, водене на Регистър на вероизповеданията на територията на община Нови пазар;
8.    Изготвяне на проекти по национални и международни програми в областта на културата и културното наследство;
9.    Участие в разработването и реализирането на програми и мерки за проучване, консервация, реставрация и популяризиране на културното наследство и паметниковото строителство;
10.    Изготвяне на предложения за обновяване на списъците на недвижимите паметници на културата на територията на община Нови пазар;
11.    Контрол и полагане на грижи за състоянието и поддържането на монументалните паметници, паметните знаци и паметните плочи на територията на общината;
12.    Поддържане и даване на предложения за задълбочаване на партньорството и сътрудничеството с побратимените градове на Община Нови пазар;
13.    Организация и осъществяване на мероприятията на общината при международно сътрудничество, посещения на делегации и гости от страната и чужбина;
14.    Изготвяне на предложения до Общински съвет – Нови пазар за вземане на решения по всички въпроси от местно значение в сферата на културата.

НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР:

Христо Ботев - 1872 г.” гр. Нови пазар

Назъм Хикмет - 1954 г.” гр. Нови пазар

Напредък - 1928 г.” с. Войвода

Васил Левски -1895 г.” с. Енево

Просвета-1929 г.” с. Жилино

Христо Ботев - 1922 г.” с. Зайчино ореше

Отец Паисий - 1928 г.” с. Избул

Развитие - 1908 г.” с.Мировци

Просвета - 1919 г.” с. Памукчии

Пробуда - 1921 г.” с. Правенци

Просвета - 1921 г.” с. Преселка

Просвета - 1924 г.” с. Стан

Ив.Вазов - 1911 г.” с. Ст. Михайловски

КОНКУРСИ:

Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми

Национален конкурс за акордеонисти “Танцуващи клавиши

Литературен конкурс "Калина Малина" за детско-юношеска литература

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР