Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6
Kомисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост Комисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, околна среда и комунални дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство Комисия по здравеопазване и социални дейности Комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 72, ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ Мандатна комисия

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2024