Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Николай Симеонов

Образование и квалификация:

Завършил УАСГ гр. София, през 2005 година.

Специалност „Архитектура”, Магистър и специалност  „Урбанизъм”, Магистър.

Архитект на свободна практика, член на Камарата на Архитектите в България.

Основни функции и задължения:

Главният архитект координира и контролира дейността на звеното по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията – Отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда” и издава административни актове, съгласно правомощията предоставени му по ЗУТ.

Контакти:

Стая: 101
Тел. 0537/2-33-11, вътр. 161
e-mail: n.simeonov@novipazar.bg

Приемен ден – всеки петък от 10:00 до 17:00 часа.