Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дияна Колева Стефанова - Тузсузова

Образование:

Висш институт по архитектура и строителство, град София

Специалност:

Aрхитектура

Член на Камарата на архитектите в България с Рег.№00722

Основни функции и задължения:

Главният архитект координира и контролира дейността на звеното по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията – Отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда” и издава административни актове, съгласно правомощията предоставени му по ЗУТ.

Контакти:

Стая: 101
Тел. 0537/2-33-11, вътр. 161
e-mail: 

Приемен ден – всеки петък от 10:00 до 17:00 часа.