Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.08.2021

Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на общината.

Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координира и контролира дейността на отдел „Устройство на територията и строителството“ и издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Отдел „Устройство на територията и строителството“ в Община Нови пазар отговаря за изпълнението на функциите и задачите по устройство на територията на общината, проектирането, разрешаване на строителството по реда и начина, уредени в ЗУТ. Упражнява контрол по строителството.

Поддържа действащите кадастрални и регулационни планове и регистри (разписни списъци) към тях, до одобряване на кадастрална карта и кадастрален регистър, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, съгласно законоустановения ред.

Процедира преписките за допълване на кадастралните планове и за изменение на регулационните планове.

Издава скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.