Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.07.2023

В Община Нови пазар се предоставят различни социални услуги.

Социални услуги

„Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга разкрита през януари 2021 г., която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.
Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:
•    самообслужване;
•    движение и придвижване;
•    промяна и поддържане на позицията на тялото;
•    изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
•    комуникация.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социална услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
•    Заявление-декларация /по образец/;
•    Документ за самоличност (за справка);
•    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК 1-ва група с чужда помощ /копие/; Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
•    Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Документи за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ се подават в Информационен център в сградата на Община Нови пазар ул. „Васил Левски“ №3 всеки делничен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.За повече информация тел.0895460047  Андриана Момчилова – Организатор на социална услуга „Асистентска подкрепа“ електронна поща a.momchilova@novipazar.bg
 

Домашен социален патронаж 

Домашен социален патронаж гр.Нови пазар е дейност осъществявана от община Нови пазар в съответствие със Закона и Правилника за социалното подпомагане, изразяваща се в извършване на социални услуги на лица над 60 години, инвалиди с определена първа или втора група инвалидност, деца инвалиди.
Социални услуги предоставяни от Домашен социален патронаж Нови пазар са:
1. Приготвяне и доставяне на храна до дома на потребителя;
2. Предоставяне на почасови социални услуги в дома на потребителя, които 
    включват:
а) Почасови услуги за лична помощ, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско заведение, болнично заведение или месторабота и др.;
б) Почасови услуги за комунално- битови дейности, като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания и др.;
в) Почасови услуги в подкрепа за социалното включване на обслужваните лица, като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти.
Социалната услуга ДСП се ползва от следните правоимащи лица:
•    лица с намалена работоспособност над 71, удостоверена с ЕР от ТЕЛК, /НЕЛК/ РЕЛКК/ЦЕЛКК или протокол на ЛКК ;
•    самотно живеещи лица в пенсионна възраст ;
•    деца с увреждания, удостоверени с ЕР от ТЕЛК, /НЕЛК/ РЕЛКК/ЦЕЛКК или протокол на ЛКК ;
•    Ветераните от войните ползват предимство услугите предоставяни от ДСП.
Лицата желаещи да ползват услугите от Домашен социален патронаж Нови пазар подават следните документи:
•    подават Заявление-декларация /Приложение № 1/ по образец До кмета на общината, като прилага:
•    копие от лична карта/ личен паспорт/;
•    медицинско удостоверение /Приложение № 2/ от личният лекар за общото здравословно състояние, хронични заболяване, степен на подвижност, възможност за самообслужване;
•    копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;
•    копие от удостоверение за участие във войните, ако лицето е ветеран или военноинвалид;
•    за лицата с умствени затруднения, документ за поставяне под запрещение ако има такъв;
•    лицата с умствени затруднения, желаещи да ползват социални услуги от ДСП, подават заявление чрез законите си представители;
•    при необходимост социалният работник може да изисква и други документи за удостоверяване на допълнителни факти и обстоятелства.
Адрес: гр. Нови пазар, ул. „Хан Крум“ №1
Организатор „СД“: Джеврие Мехмед
Телефон: 053795507

Дом за стари хора гр. Нови пазар

Дом за стари хора е специализирана социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Адрес: гр. Нови пазар, ул. „Бреза“ № 2,

Директор - Веселина Димова, тел: 0876747660, 0537/2-22-20.

Комплект документи за кандидатстване са подават в Дирекция „Социално подпомагане“  по настоящ адрес на лицето, желаещо да ползва услугата.

Дневен център за деца с увреждания "Къщичката"

Дневен център за деца с увреждания е  комплекс от социални услуги, който цели  да повиши качеството на живот на децата с трайни увреждания, така че те да разгърнат своя потенциал и да бъдат активни участници в живота на общността. Капацитета на ДЦДУ е 24 ползватели на социалната услуга – деца от 0 до 18 годишна възраст. 
 Дневния център за деца с увреждания предлага услугите по чл. 15, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т.6 и т.7 от ЗСУ – дневна грижа, информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения за младежи от 16 до 18 годишна възраст. 
В рамките на услугата екипът предоставя следните дейности: 
•    Психомоторно стимулиране; 
•    Сензорна интеграция и възстановяване;
•    Групова дейност;
•    Психологично консултиране и терапия – Арт терапия, психологическо консултиране, сензо-моторна терапия, проблеми при интеграция в група, диагностична дейност, консултиране на родители;
•    Комуникативни и логопедични интервенции – невербална терапия, вербална терапия, говорна терапия, езикова терапия.
•    Кинезитерапия и рехабилитация – Локомоторни упражнения, координационни упражнения, Стречинг, избирателни масажи, аналитична кинезитерапия, репитаторни упражнения, гимнастика, ПНМУ.
•    Обучителни програми за придобиване на умения
•    Подкрепа за придобиване на трудови умения за младежи от 16 до 18 год. възраст. 

Дневен център за деца с увреждания има разработена социокултурна програма, която цели разнообразяването на живота на потребителите, включването и  интегрирането им  в обществения живот. 
        
Децата се насочват като ползватели на социалната услуга от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ с предварителна оценка на потребностите и направление/заповед.
Стъпки, които родителите трябва да извървят за да достигнат до нас: 
1. Родителите или законните представители подават заявление по образец до Директора на ДСП с изразено желание за ползване на социалната услуга, лично в ДСП или по електронен път. 
2. Заявлението е придружено от:
–    Копие на удостоверение за раждане на детето;
–    Копие на експертно решение на ТЕЛК и/или протокол на ЛКК или друг медицински документ, удостоверяващ наличието на увреждане.
–    Медицинско направление от личен лекар - №: 119
–    Други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител.

Директор: Юксел Халилов
Адрес: гр. Нови пазар, ул. Плиска“ №: 18
Тел: 0889290790
 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Адрес на социалната услуга: гр. Нови пазар,ул. „Христо Ботев” №22,ет.4, телефон: 0884 891889
Капацитет: 20 потребители 
Лицe за контакт:
Мария Димитрова –директор на ДЦПЛУ
тел: 0884 891889
e-mail: dcplu_np@abv.bg

Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания, предоставя дневни групови занимания и индивидуални консултации със специалисти, за лица над 18 г., с множество увреждания. В Дневен център се предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обгрижване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, стаи за отдих, задоволяване на ежедневните, здравни, социално-правни, обучителни, психологични и  рехабилитационни потребности, както и такива за свободното време, лични контакти, общуване, трудотерапия, хранене, транспорт от и до дома на потребителя.

Комплексът от социални услуги, които се предоставят са:
•    Дневна грижа
•    Терапия и рехабилитация
•    Информиране и консултиране
•    Обучение да придобиване на умения
•    Подкрепа за придобиване на трудови умения
•    Застъпничество и посредничество

Как се кандидатства за социалната услуга? 

Чрез Дирекция „Социално подпомагане” гр. Нови пазар
Към заявлението се прилагат изискуемите по закон документи:
1. копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК 
2. документ за самоличност /за справка/
3. копие от личния амбулаторен картон /медицинско удостоверение/
4. Декларация по образец
5. Медицинска характеристика от личния лекар

Въз основа на подаденото заявление и приложените документи, Дирекция „Социално подпомагане” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, след което Директорът издава Предварителна оценка за ползване на комплекса от социални услуги.

Центъра за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждане

През 2005 г . е открит Центъра за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждане по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с капацитет 10 места за потребителите и е съществувал като самостоятелно звено финансирано от общ. Нови пазар. През 2017 с Решение № 338/28.07.2017г. на Общинския съвет Нови пазар обединява структурите и ръководството на ЦНСТ № 1, ЦНСТ № 2 и ЦНСТДБУ и предоставяване на статут на второстепенен разпоредител с бюджет и самостоятелна бюджетна сметка на цитираните услуги.  През 2018 г. Агенция  социално подпомагане издава Заповед № РД01-0552/ 30.03.2018г. с която изменя Заповед № РД 01-597/25.03.2018г., относно промяна в частта наименование/целева група се заменя с израза „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, гр. Нови пазар, ул. „Димитър Греков“ № 9 с капацитет 10 потребителя.    
Центровете разполагат с голяма площ дворно пространство, където са позиционирани беседки и кътове за игри и а в  ЦНСТДБУ и спортно игрище. В центровете има общо 6 стаи за потребителите. Всички стаи са за по двама потребителя и три с по един потребител. Също така имат обособени  простори кухня и с по две складови помещения и големи просторни холове.
  В ЦНСТ№2ДУ децата са от 3 до 18г възраст и настаняването се извършва от Отдел закрила на детето. Капацитета на центъра е 14 потребителя. Адрес гр. Нови пазар ул. „Плиска“ 19 Б
В ЦНСТМУ младежите са от 18 до 25г възраст и се настанява от Дирекция социално подпомагане. Капацитета на центъра е 14 потребителя. Адрес гр. Нови пазар ул. „Плиска“ 19 А
В ЦНСТДБУ децата са от 3 до 18г възраст и настаняването се извършва от Отдел закрила на детето. Капацитета на центъра е 10 потребителя. Адрес гр. Нови пазар ул. „Димитър Греков“ 9 .
Директор на трите центъра е Наташа Ефтимова Зайкина-Петкова. Телефон за връзка 0895884058

Център за обществена подкрепа

Социални услуги предоставяне от Център за обществена подкрепа гр. Нови пазар, ул. Генерал Скобелев №18, управляван от Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“

Услуга - Информиране и консултиране 
•    Работа по превенция изоставянето на деца /включително работа и на ниво родилен дом/. 
•    Работа за реинтеграция на деца в биологичното семейство
•    Психологическо консултиране 
•    Работа с деца, жертви на насилие и техните родители 
•    Подготовка на деца за изслушване в съда
•    Превенция на отпадането на деца от училище 
•    Оценка и повишаване на родителския капацитет, съдействие и подкрепа в семейна среда
•    Превенция на риска от родителско отчуждение
•    Консултиране по ранно детско развитие

РАБОТА С ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ И ОСИНОВИТЕЛИ
•    Проучване и оценка на кандидат приемни семейства 
•    Подкрепа на професионални приемни семейства и децата настанени в тях
•    Подкрепа на осиновители 
•    Индивидуално консултиране на деца след осиновяване
•    Индивидуално консултиране на деца настанени в професионални приемни семейства 
•    Обследване и изготвяне на психологически характеристики на деца вписани в Регистъра за пълно осиновяване


Услуга - Застъпничество и посредничество 
•    предоставяне на информация и директно социално, фамилно и трудово посредничество;
•    осигуряване на правна защита на деца в риск по смисъла на ЗЗДт;
•    подготовка и придружаване на деца за изслушване в съда;
•    правна защита при случаи на родителски конфликти, напр. при развод/раздяла;
•    осигуряване на правна защита на лица жертви на насилие;
•    посредничество и придружаване до здравни, социални, детски градини и учебни заведения, общински звена и Районно управление “Полиция“ и др.;
•    застъпничество за осигуряване на медицинска помощ, придружаване, съдействие;
•    попълване на документи, ориентиране и застъпничество в учреждения;
•    други услуги, при необходимост от застъпничество и посредничество.


Контактен център
Безопасно и неутрално място, където:
-    децата на разделени семейства могат да прекарват времето си родителя, с когото не живеят заедно и/или с други членове на семейството;
-    се реализират правата на децата, жертви на насилие или свидетели на престъпление, участващи в правни процедури. 

Услуга - Общностна работа
•    Работа сред общността
•    Изграждане на подкрепяща мрежа от семейства на осиновители в общността
•    Провеждане на групови мероприятия с деца по изготвени и одобрени  Програми 
•    Провеждане на кампании по социално значими теми 


Услуга - Терапия и рехабилитация 
•    Психологическа терапия
•    Логопедична терапия
•    Педагогическа терапия 
•    Социална терапия 

Услуга - Обучение за придобиване на умения
•    Обучение на осиновители
•    Обучение на кандидат приемни родители
•    Надграждащи обучения и тренинги 
•    Обучение в родителски умения
•    Обучение на бъдещи майки
•    Обучение за изграждане на социални умения у деца 
•    Обучение за изграждане на умения за самостоятелен живот у деца напускащи институция или резидентна грижа 

Директор Център за обществена подкрепа – Красимир Стойчев 
Адрес: гр. Нови пазар, ул. Генерал Скобелев №18 
Телефон за връзка: 0537 2 53 43
E-mail: sosnpazar@abv.bg 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

ЦНСТПЛУИ (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост) с. Памукчии е социална услуга, която функционира от 02.12.2021г. по проект. С капацитет 15 потребители в новопостроена сграда. От 02.12.2022г. е държавно делегирана дейност към община Нови пазар. Всички потребители са изнесени поетапно от дом в с. Лозево обл. Шумен. Услугата е „Резидентна грижа“ с дългосрочно настаняване. Основните дейности са резидентна грижа, информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; обучение и придобиване на умения.
Персоналът на услугата се състои от: Директор, социален работник, домакин, трудотерапевти, медицински сестри, санитари и работник поддръжка.

Адрес: с. Памукчии ул. „цар Симеон“ №28 общ. Нови пазар обл. Шумен
Директор: Добромир Добрев  тел. 0885001298

КСУ ЦОП

КСУ ЦОП НОВИ ПАЗАР, ул. „Милин камък“ № 2а
Чрез издадено направление , заповед или предварителна оценка на потребностите от Отдел “Закрила на детето” към ДСП;

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ:
1.     информиране и консултиране;
2.    застъпничество и посредничество;
3.    общностна работа;
4.    терапия;
5.    обучение за придобиване на умения;

Какво целим?
Основната цел на предоставяните услуги е да осъществи подкрепа и ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; чрез  предоставяне на съвременни, ориентирани към детето и семейството, социални услуги в общността, терапевтични, рехабилитационни, придобиване на умения и трудови. Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно социално положение, приоритетно от Община Нови пазар и от други общини в област Шумен и област Варна в случаите на достатъчно капацитет. 

Ние предлагаме подкрепа, в случай че:
· Срещате трудности при отглеждането и 
възпитанието на детето си и имате необходимост от подкрепа, свързана с родителстването;
· Детето ви има затруднения в общуването и адаптацията;
· Полагате грижи сами за детето си;
· Вие сте родител на дете със заболяване/ 
увреждане;
· Търсите подкрепа за ефективно справяне с конфликти в семейството и варианти за подобряване на взаимоотношенията;

Детето е настанено в социална услуга или в приемно семейство и трябва да се осигурят условия за връщането му в собственото му семейство, когато семейна среда е безопасна и подходяща;
· Детето ви среща сериозни затруднения в училище и изостава спрямо съучениците си;
· Търсите информация и посредничество пред институции;
· Вие или вашето дете сте свидетели или жертва на насилие;
· Вие сте кандидат за осиновител или осиновител;
· Приемен родител сте и имате нужда от консултиране и подкрепа при полагане на грижите за приемно дете.

Натрупания опит на нашия екип за периода на работа, авторитета, който е изграден от години в общностите в които сме активно работили, контактите и съдействието на институциите, допринася за положителни резултати при изпълнение на дейностите в услугата на КСУ ЦОП и ще отговори на нуждите на всеки ползвател на услугата ни!
 

Пенсионерски клубове в Община Нови пазар

1. "Здравец" гр. Нови пазар, ул. "Марица" N: 56
2. "Китка" гр. Нови пазар, ул. "Цар Асен" N: 37
3. "Мечта" гр. Нови пазар, ул. "Хан Крум" N: 28а
4. "Пролет" гр. Нови пазар, ул. "Оборище" N: 14
5. "Възраждане" гр. Нови пазар, ул. "Хаджи Димитър" N: 12
6. с. Стан, ул. "Васил Коларов" N: 11
7. Клуб на инвалида, Нови пазар, ул. "Патриарх Евтимий" N: 16
8. Клуб на слепите, Нови пазар
9. Клуб на глухите, Нови пазар
10. "Хармония", с. Енево, ул. "Г. Димитров" N: 30
11. с. Стоян Михайловски, ул. "В. Г. Копринков" N: 24
12. "Здравец", с. Писарево
13. с. Преселка, ул. "Г. Димитров" N: 18
14. с. Памукчи, ул. "Свобода" N: 1
15. с. Мировци, ул." Стоян Мураданларски" N: 38
16. "Зора", с. Зайчино ореше", ул." Дим. Петров" N: 12