Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Чл. 49. В отдел „Правно обслужване, общинска собственост и обществени поръчки“,  във връзка със стопанската дейност се осъществяват следните дейности и функции:
1.    организиране на разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата на общината; 
2.    водене на регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координация на дейността им;
3.    извършване на процедури по категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, водене на регистър на категоризираните обекти и упражняване на контрол по отношение на изискванията определени в Закона за туризма за всяка категория;
4.    консултиране на потребителите и упражняване на контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
5.    подготвяне на договори за обществен превоз и упражняване на контрол по изпълнението им;
6.    внасяне на предложение до Общински съвет за одобряване на транспортна схема на общината;
7.    разработване на условия, съгласно Наредбата на Министерството на транспорта за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провеждане на конкурси за разпределение на превозите между превозвачите на основа на приетата от Общински съвет транспортна схема;
8.    изготвяне на предложения до Общински съвет за начина на стопанисване на земеделски земи, общинска собственост;
9.    подготовка и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти общинска собственост;
10.    изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти общинска собственост и контрол по изпълнението им;
11.    водене и поддържане на регистър на сключените граждански договори от Кмета на Община Нови пазар, ведно с придружаващата ги документация във връзка с изпълнението им;