Z6_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P3EA7
Z7_PPGAHG800HDH60Q33BBR8P31H4

Общинско доброволно формирование

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 13.05.2021

ДА БЪДЕШ ДОБРОВОЛЕЦ: ПРИЗВАНИЕ, НАЧИН НА ЖИВОТ И ОЩЕ НЕЩО 

Когато се питаме, къде е примерът, кои са ценностите, които трябва да следваме в днешния объркан свят.

Фокусът е насочен към доброволчеството, интегрална част  от света на технологиите и процеса на израстване.

Съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, на териториален принцип, кметовете на общини създават доброволни формирования за самостоятелни действия и за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система, чиито функции са спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации и други операции свързани със защитата на населението.

Ролята на доброволците от доброволните формирования в съвременния живот за овладяването и ликвидирането на последствията при бедствия, пожари и извънредни ситуации ще става все по-необходима и по - належаща. Подготовката на доброволните формирования оказва своята решаваща роля в усвояването на организацията и стиковката с професионалните сили от Единната спасителна система на страната, както и по отношение ефективността на управление и ръководство на местните и централни органи на държавната власт.

Доброволци Доброволци

Ето го примерът, ето ги ценностите...

И накрая, за да бъдеш доброволец трябва да го почувстваш! Това е ангажимент, който може и да пропускате, когато нямате възможност, но е кауза, с която се обвързвате и обществото ще разчита на Вас!

Информация за това “Как да стана доброволец” и за действащата нормативна база, регламентираща дейността на доброволните формирования в Република България ще намерите на
https://www.mvr.bg/gdpbzn/dobrovolni_form

Как функционира Европейският механизъм за защита на населението можете да намерите на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en