Z6_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU1QO3
Z7_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU1QC4

Центрове за подкрепа на личностното развитие

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Общински детски комплекс

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Плиска" №18
тел.: 0887 676066; 0898 480 100
e-mail: odk.np@abv.bg
Уеб сайт: не

Директор: Сирма Комитова

Общинският детски комплекс в град Нови пазар работи за осмисляне на свободното от учебни занятия време на учениците в творческа и сигурна социална среда.

Създава условия за избирателно удовлетворяване и развиване на детските интереси и способности в различните области на науката, техниката, изкуството и спорта.

Разработване и прилагане на възрастово съобразени учебни програми, които доразвиват училищните знания, имат интердисциплинарен характер и установяват връзка между научното съдържание и практиката.
Укрепване на здравето, правилното физическо развитие и закаляване на децата, създаване на трайни интереси и навици за системни занимания с физически упражнения и спорт, с което да се даде отпор на вредните навици.


Център за специална образователна подкрепа "ХЕЛА"

гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
ул. "Цар Освободител" №26
тел.: 0537/22181; 0537/22181; 0537/25718
e-mail: pustanata@abv.bg
Уеб сайт: https://hela-csop.com/

Директор: Мариела Жекова

ЦСОП "Хела" е помощно училище за деца с умствена изостаналост с общинско финансиране. Учебното заведение предлага обучение по специалност в паралека Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.

Бюджет на ЦСОП за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Бюджет на ЦПЛР-ОДК за 2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022