Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Административните услуги, които община Нови пазар извършва, се предоставят от Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица:

Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

npazar@novipazar.bg;
0537/ 95166;
0537 / 23311;
Факс: 0537 / 24010;

Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

Начини на заявяване на услугите:               

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица, с подаване на писмено заявление по образец;
Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
чрез лицензиран пощенски оператор;
по факс: 0537 / 24010;
Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове:

Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
като вътрешна куриерска пратка;
като международна препоръчана пощенска пратка;
Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:                                     

На гише „Каса” в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица;
По банкова сметка:
BIC: FINVBGSF

IBAN: BG92FINV91508415926535

БАНКА: „Първа инвестиционна банка" АД

С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица.