Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H80

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Община Нови пазар приема заявления по ЗДОИ

С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и отказът за предоставяне на достъп до обществена информация.