Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Нови пазар.


1. Описание на правомощията на Кмета на Община Нови пазар и данни за организацията, функциите и отговорностите на  ръководената от него община
2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове
3. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
4. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите 
5. Администрация
6. Структура и функции
7. Процеси на вземане на решения
8. Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество   
9. Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията 
10. Изпълнявани проекти
11. Стратегии
12. Планове
13. Програми
14. Отчети за дейността на администрацията
15. Вътрешни правила и процедури
16. Публични регистри
17. Дейности
18. Бюджет и финансови отчети
19. Местни данъци и такси
20. Oбщински предприятия
21. Общинска собственост
22. Стратегия и управление на общинска собственост
23. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
24. Обявления
25. Заповеди за отчуждаване на имоти
26. Жилищно настаняване
27. Архитектура и градоустройство
28. Общи устройствени планове
29. Подробни устройствени планове
30. Протоколи от Общински експертен съвет по устройство на територията
31. Разрешения за строеж
32. Контрол по строителството
33. Изменения на кадастрални планове
34. Обявления и съобщения по ЗУТ
35. Хуманитарни дейности
36. Туризъм
37. Транспорт
38. Околна среда
39. Селско стопанство и гори
40. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси    
41. Проект на бюджет на общината
42. Отчети по изпълнението на бюджета
43. Годишен отчет за изпълнението на бюджета
44. Отчет за сметките на средства от ЕС
45. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки
46. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта    
47. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
48. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.
49. Вътрешни правила по ЗДОИ
50. Документи за достъп до обществена информация
51. Дължими такси при предоставяне на обществена информация
52. Годишен отчет по ЗДОИ
53. Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
54. Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация
55. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината
56. Обявления за конкурси за държавни служители
57. Административно обслужване
58. Електронни административни услуги
59. Административни услуги
60. Банкови сметки
61. Център за административно обслужване
62. Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги
63. Харта на клиента
64. Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите
65. Общински съвет
66. Състав
67. Постоянни комисии
68. Правилник за дейността на ОбС
69. Заседания на Общински съвет
70. Протоколи и Решения на Общински съвет
71. Нормативни актове на ОбС
72. Отчети за дейността на ОбС
73. Етичен кодекс на общинския съветник
74. Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество    
75. Информация за граждани
76. Информация за бизнеса
77. Туристическа информация
78. Търгове и конкурси
79. Образование
80. Спорт и младежки дейности
81. Социални дейности
82. Здравеопазване
83. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
84. Контакти
85. Контактна форма
86. Карта на общината с населените места
87. Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията
88. Избори