Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG8001G890Q3B77LLG95N5

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 20.04.2021
Последна актуализация: 28.07.2021

Община Нови пазар се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Нови пазар с електронен адрес: www.novipazar.bg. Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители, независимо от използваните технологии и умения.
Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси. 
Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Нови пазар се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“. Съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения.

Обратна информация и данни за контакт

С цел подобряване качеството на достъпност и в случаи на срещнати затруднения при работа с customs.bg , моля свържете се с нас и опишете проблема. За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: npazar@icon.bg

 
Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Достъпна електронна форма за обратна връзка, чрез тази страница.

20.04.2021 г.
Община Нови пазар

Георги Георгиев
Кмет на Община Нови пазар

Документи

Конвенция за правата на хората с увреждания

Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Приложения

Изисквания на ЕN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ критерии за успех WCAG 2.1, ниво А и АА (Приложение 1)

Проверки за оценка на достъпността на интернет страници (Приложение 2)

Инструменти за тестване (Приложение 3)

Подход за определяне на извадки от уеб страници и проверка на извадки (Приложение 6)

Процедура за разглеждане на доклад с предварителна оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност води до прекомерна тежест (Приложение 7)

Контролен лист за проверка на предварителна оценка за прекомерна тежест (Приложение 8)

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9)

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9).doc

Препоръки към потребителските интерфейси (Приложение 10)

Списък на организации на и за хора с увреждания (Приложение 11)