Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.12.2021

Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

BIC: FINVBGSF

БАНКОВА СМЕТКА: BG92FINV91508415926535

ВИД КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 22 00
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 44 24 00
ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 44 25 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 44 28 00
ДРУГИ /ПЪТЕН ДАНЪК МИН.ГОД./ 44 34 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ 44 65 00
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ГРАО 44 80 07

Срокове за плащане на данъчни задължения.


Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

До 30.06 - първа вноска;

До 31.10 - втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски:

До 30.06 - първа вноска;

До 31.10 - втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Патентен данък - заплаща се на четири равни вноски, както следва:

За първо тримесечие - до 31.01;

За второ тримесечие - до 30.04;

За трето тримесечие - до 31.07;

За четвърто тримесечие - до 31.10.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Връзка към наредбата за такси и цени за услуги.