Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Нови пазар спечели проект „Бъдеще за децата”

Дата на публикуване: 02.08.2023
Последна актуализация: 02.08.2023

Община Нови пазар спечели проект по Програма за развитие на човешките ресурси по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” на стойност 372 517 лeва. Продължителността на проектните дейности са в рамките на 25 месеца.

Целта на проекта "Бъдеще за децата в Община Нови пазар" е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Специфичните цели на проекта са: 
•    Повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.
•    Повишаване информираността относно имунизационния календар. 
•    Повишаване на информираността относно информираността за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. 
•    Осигуряване на здравна профилактика и превенция.
•    Осигуряване на програма за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система
•    Осигуряване на услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието. 
•    Осигуряване на услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.
•    Осигуряване на предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години. 
•    Осигуряване на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование.
•    Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи. 
•    Осигуряване на въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др.

В рамките на проекта ще бъдат наети 11 служители, 9 от Община Нови пазар и 2 служители на партньора Сдружение "Хаячи" с обществено полезна дейност.