Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.08.2021

Получаването на издадени  удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?

Отговор: Получаването става лично или от упълномощен представител.

Къде мога да си запиша час за среща с кмета?

Отговор: Приемен ден – всеки първи и трети петък на месеца от 08:00 до 12:00 часа. Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311 или на пропуска на общинска администрация. Или на e-mail: npazar@icon.bg.

Къде мога да намеря информация за културни и спортни мероприятия в община Нови пазар?

Отговор: на сайта на Община Нови пазар, в секция "Актуално / Събития"

Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?

Отговор: Дължимите местни данъци и такси могат да се платят в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица – в брой или безкасово чрез ПОС терминално устройство. Адрес: Община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3. Както и с пощенски запис, с банков превод по сметка на общината, на касите на "Изипей" в цялата страна и чрез системата за електронни плащания Epay.bg.

Не ползвам имота през по-голямата част от годината, може ли да не заплащам такса смет?

Отговор: За имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година, не се събира такса сметосъбиране и сметоизвозване. За целта се подава декларация по образец в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица, в срок до 31 октомври на предходната година.

Как да си направя регистрация като физическо лице в системата за сигурно електронно връчване?

Отговор: Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установени средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).

Как се регистрират юридически лица в системата за сигурно електронно връчване?

Отговор: Юридическите лица създават профили в Системата за сигурно електронно връчване като следват стъпките:
1. Представляващия фирмата се регистрира като физическо лице.
2. Попълва и подписва с квалифициран електронен подпис Приложение 2.
3. Подава заявлението в Системата за сигурно електронно връчване.