Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.12.2021

Административните услуги, които община Нови пазар извършва, се предоставят от Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица:

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

Е - адрес: https://novipazar.bg/

Email: npazar@icon.bg
Телефон: 0537/ 95166; 0537 / 23311;
Факс: 0537 / 24010;

Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

Начини на заявяване на услугите:

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица, с подаване на писмено заявление по образец;
Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
чрез лицензиран пощенски оператор;
по факс: 0537 / 24010;

Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове:

Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

На гише „Каса” в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица;
По банкова сметка:
BIC: FINVBGSF

IBAN: BG92FINV91508415926535

БАНКА: „Първа инвестиционна банка" АД

С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица.

Административния регистър: https://iisda.government.bg/

Община Нови пазар въвежда комплексно административно обслужване

Община Нови пазар предприе действия за модернизиране на администрацията и административните услуги, които предлага, чрез въвеждане на Комплексно административно обслужване в общината.
С въвеждането на Комплексно административно обслужване, община Нови пазар ще създаде условия за изпълнение на законовите изисквания и разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, Наредба за административното обслужване, Наредба за
административния регистър, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Закона за електронното управление.
За реализирането и качественото изпълнение на дейностите, които са необходими за въвеждането на КАО, община Нови пазар сключи договор за консултантски услуги с „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”.
Експертите от Центъра ще спомогнат работата на общината, като синхронизират нормативната база с действащото законодателство, направят описание и анализ на работните процеси и създадат заявления и стандарти на административните услуги. Екипът от експерти ще консултира и служителите от общинската администрация при промяната на интерфейса на интернет страницата на общината, във връзка с изискванията на Наредбата за административно обслужване и Закона за електронното управление, както и начина за свързване на информационните системи на община Нови пазар с Единната информационна система на държавната администрация.
Гражданите и представителите на бизнеса на община Нови пазар ще имат възможността да се възползват от предимствата на Комплексното административно обслужване, спестявайки време и материални ресурси. Те вече ще могат да заявяват и получават административните услуги чрез различни канали на достъп, както лично, така и по пощата, без да е необходимо да предоставят
информация и доказателствени средства, които общината може да осигури служебно. На интернет страницата на община Нови пазар, с цел прозрачност и достъпност на потребителите на услуги, ще бъде качена информация за всички административни услуги, които общината предоставя, заедно с бланки на заявленията и стандарти към тях, със законово определено съдържание – правно основание, компетентен орган, процедура на изпълнение, цена и срок на услугата, необходими документи, начини за заявяване и предоставяне на услугата и др.
Предприетите стъпки за въвеждане на Комплексно административно обслужване в община Нови пазар са израз на желанието на Ръководството на общината, освен да отговорят на законовите изисквания за начините на осъществяване на административно обслужване, така и да удовлетворят и задоволят потребностите на своите граждани като усъвършенстват административните работни процеси.
Чрез въвеждането на Комплексно административно обслужване, община Нови пазар ще осигури за своите граждани ефективност и ефикасност на услугите, отчетност и прозрачност на администрацията, намаляване на административната тежест и корупционни практики, като постави потребителя в центъра на административното обслужване.

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

- предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;

- повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;

- намаляване на административната тежест;

- намаляване на възможностите за корупционни практики. 

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

Събиране на данни по служебен път;
Еднократно събиране на данни;
Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
Автоматизиране на процесите;
Заявление за КАО; 

Протокол за устно заявена услуга /Образец/ - 

Административни услуги "Кадастър"

Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
 

Административни услуги "Контрол по строителството"

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Административни услуги Нотариална дейност

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Административни услуги "Транспорт"

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047 Категоризация на места за настаняване

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Административно-технически услуги Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Административно-технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Правни и административно-технически услуги

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Информационно табло - LED екран

На жителите на общината, както и на юридически лица осъществяващи дейност на територията на общината, се предоставя възможност за публикуване на рекламни съобщения, обяви и други. За целта желаещите подават заявление по образец и заплащат такса в размер на 1,50 на минута за физически лица и 3,50 на минута за юридически лица.

Екранът е монтиран в централната част на града, срещу общинска художествена галерия „Петър Персенгиев“.

При необходимост от повече информация може да се обръщате към Павлин Владимиров – Специалист „Връзки с обществеността”, тел.: 0888 06 81 64, имейл: p.vladimirov@novipazar.bg.