Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално - техническата база на ДЦДУ „Къщичката”, ЦНСТ№2ДУ и ЦНСТМУ гр. Нови пазар”

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

Днес 01.06.2022 г. Община Нови пазар стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално - техническата база на ДЦДУ „Къщичката”, ЦНСТ№2ДУ и  ЦНСТМУ гр. Нови пазар” Дейностите обхващат  три социални услуги на територията на общината: услуга в общността - Дневен център за деца с увреждания «Къщичката»-Нови пазар и двете резидентни услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания  и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания.

Целта на проекта е подобряване на материалната база на трите центъра, което ще допринесе за развитието на социалните услуги. Предвид целевите групи, които са потребители на трите социални услуги се налага да се предприемат действия за подновяване на амортизираното оборудване и обзавеждане. Целта е създаване на оптимални условия за работа и обхващане на по – голям брой лица в неравностойно социално положение.

Срока на договора е четири месеца и е на обща стойност 50 766,00 лв, като 35 998,17 лв. са от Фонд „Социална закрила”, а 14 767,83 лв. са съфинансиране от бюджетите на социалните услуги. С подобряването на материално-техническата база ще се подобри качеството на предоставените социални услуги.