Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Нови пазар спечели проект по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 „Укрепване на общинския капацитет” на стойност 117 492.28 лв.

Дата на публикуване: 15.12.2022
Последна актуализация: 05.07.2023

Проектното предложение е насочено към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Нови пазар по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални и изготвяне на проучване и анализ от потребностите от социални услуги. 

Целевата група, обхваната от проектното предложение са служители от институции /организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги - 30 заети лица, които чрез включването им в проектните дейности ще повишат компетенциите си, с което ще се осигурявано плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по-ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината. Целта на проектното предложение е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Нови пазар.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на Общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.
 

 Община Нови пазар