Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.12.2021

В раздел „Публични регистри“ са публикувани част от информационните масиви, ползвани от администрацията.

В Портала за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/c419e4ae-ae58-4da2-b355-3986b9b47eaf също са достъпни поддържаните от Общинска администрация Нови пазар публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.

Наред с публичните регистри в Община Нови пазар се поддържат и регистри, съдържащи лични данни:

Регистър Персонал;
Регистър Труд и работна заплата;
Информационна система за управление на документооборота;
Информационна система за администриране на местни данъци и такси;
Счетоводна информационна система;
Архив на община Нови пазар.