Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Нови пазар проведе публично обсъждане на проектобюджет 2022

Дата на публикуване: 30.03.2022
Последна актуализация: 05.07.2023

Над 31 млн. лева е проектобюджетът на Община Нови пазар за 2022 година.

Обсъждането се проведе на 29.03.2022 г. от 13:00 часа в Многофункционалната зала в Община Нови пазар.

Тази година той е в размер на 31 705 863 млн. лева, което е с над 7 млн. повече от предходната година.

Съответно от приходи за държавни дейности - 17 478 765 млн. лева и от приходи за местни дейности - 14 227 098 млн. лева.

Субсидиите и финансирането от държавния бюджет е в размер на 18 158 304 млн. лева, като 15 496 604 млн. лева са от обща допълваща субсидия, 1 790 900 млн. лева са от изравнителна субсидия и 870 800 хил. лева от целева субсидия за капиталови разходи.

Собствените приходи са в размер на 4 166 167 млн. лева, като от данъчни приходи са 1 537 500 млн. лева, а от неданъчни 2 628 667 млн. лева.

Източниците на капиталови разходи са:
Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 870 000 хил. лева.
От приходите от продажба на нефинансови активи (§ 40) - 608 170 хил. лева.
Преходен остатък от ЦС КР - 113 602 хил. лева.
Преходен остатък от § 40 - 253 630 хил. лева.
Преходен остатък по ПМС и др. - 2 744 969 млн. лева.
От собствени приходи - 36 000 хил. лева.
От банков заем - 3 500 000 млн. лева.

В проектобюджета за 2022 година са планирани разходи за местни дейности.
Общи държавни служби – 1 871 790 млн. лева. Отбрана и сигурност - 238 879 млн. лева. Образование - 11 239 378. Здравеопазване - 567 839 млн. лева. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 3 246 074 млн. лева. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 314 805 хил. лева.

В ход е процедура за ремонт на още 24 улици в Нови пазар и 9 в част от селата на общината, чрез инвестиционен проект финансиран чрез дългосрочен дълг на стойност 3 500 000 лева.
Общата дължина на улиците, които ще се ремонтират в Нови пазар е малко над 5,5 км, а в селата 2 км.
Строително-монтажните работи  обхващат улици в гр. Нови пазар, с Стан, с. Енево, с. Зайчино ореше, с. Стоян Михайловски и с. Правенци.

Настоящият проект на бюджета на Община Нови пазар за 2022 г. е изготвен на база анализ и прогноза на очакваните приходи и необходимите разходи. 
Бюджетът гарантира функционирането на общинските структури и изпълнението на публичните ангажименти. С така предложения проект на Бюджет 2022 г. акцентираме върху оптималното управление на ресурсите и ефективност при разходването на средства.

Проектобюджетът беше представен подробно от Тихомира Маринова – главен счетоводител на Община Нови пазар и Саша Стоянова – главен специалист инвестиционно проектиране и капиталово строителство.

В обсъжданията в залата се включиха граждани и общински съветници. Предстои проекта за бюджет да бъде дебатиран и гласуван в Общинския съвет.

Проектобюджетът на Община Нови пазар за 2022 г. е публикуван на сайта на Общината, раздел Администрация / Дейности / Бюджет и финансови отчети / Проект на бюджет на общината.

 Публично обсъждане на бюджет 2022