Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Oбществено обсъждане на проект за Бюджет 2024 г.

Дата на публикуване: 30.01.2024
Последна актуализация: 30.01.2024

Уважаеми съграждани и жители на община Нови пазар,


На 29.01.2024 г. се проведе обществено обсъждане на проекта за Бюджет 2024 г.
В проектобюджета са заложени значителни средства за подобряване на микроградската среда, опазването на околната среда, сигурността, развитието на културата, образованието и спорта.

Общият Бюджет на Община Нови пазар за 2024 г. е в размер на 32 448 076 лв., от които 28 999 669 лв. са очаквани постъпления от годината и 3 456 115 лв. – преходен остатък от преходната година.

В общия обем на бюджета държавните приходи са 23 514 176 лв., а местните постъпления се планира да бъдат 8 933 900лв.
Разпределението включва субсидии от държавата, собствени приходи и преходен остатък от 2023 г.
Субсидиите и финансиранията от държавния бюджет са 25 061 548лв. 

Допълващата субсидия е 21 820 548лв. Тя се определя на база утвърдените стандарти за делегирани от държавата дейности и има за цел да покрие ангажиментите на държавата, за гарантираните от нея дейности и услуги, насочени основно в образованието, здравеопазването, сигурността, социалните и културни дейности.

Изравнителната субсидия допълва средства за осигуряване на потребностите в местни дейности. Изравнителната субсидия е в размер на 1 806 400 лв. В нея се включва и целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа – 167 200 лв.
С

убсидията за капиталови разходи има строго целево предназначение за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи. През 2024 г. ще бъдат отпуснати 1 266 300 лв.

Очакваните собствени приходи в Община Нови пазар за 2024 г. са в размер на 4 824 884лв., включващи данъчни и неданъчни постъпления.
Финансиранията за 2024 г. се очаква да са в размер на 3 241 000лв. От бюджета като финансирания ще бъдат осигурени средства за трансферите между бюджета и Сметки на Европейския съюз.

Разпределените разходи за 2024 г. за държавни структури са в размер на 23 514 176лв. За осигуряване потребностите в местни дейности са предвидени 8 535 356лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са осигурени 398 544лв.

Разпределението на разходите (без капиталовите разходи) се съобразява с източника на финансиране и целевото предназначение. Най голям е делът на разходите в делегирани от държавата дейности (около 77 %).
Общия обем на планираните капиталови разходи в проекта на бюджета на Община Нови пазар за 2024 г. без средствата по СЕС е 4 659 006 лв. От тях финансираните от субсидия и собствени приходи са 2 057 254лв., а 2 601 752 лв. се финансират от ЕС чрез проекти. 

Цялостната капиталова програма предвижда, както приоритетно довършване на започнатите обекти, така и нови обекти.

В капиталовата програма са включени голяма част от заявените потребности от представители на различни структури и населените места.
Разбира се, в капиталовата програма с приоритет е поддръжката на инфраструктурата в населените места. Тук са включени 29 обекти по ремонт на пътната инфраструктура и подмяна на водопреносната мрежа във всички населени места в общината. Общата стойност на тези обекти е почти три милиона и половина лева.

Друг приоритет е създаването на модерна и достъпна градска среда.
В тази посока са включени капиталови разходи за „Реконструкция и благоустрояване на блоково пространство“ и „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на градския пазар“.

В капиталовия разчет място намират и културни обекти:
- Основен ремонт Читалище "Хр. Ботев";
- Камбанария с. Стоян Михайловски.
С поглед към децата и младежите, общината насочва средства за изграждане на Детски площадки – 5 броя в различни квартали. Планирани са и средства за Спортна площадка и площадка по безопасност на движението в ДГ „Зорница“. 
Не на последно място ще спомена и осигуреното финансиране за изграждане на Игрища за мини футбол в различни населени места.

Проектите, финансирани по оперативни програми, които продължават през 2024 г. са:
- Грижа в дома 
- Осигуряване на топъл обяд
- Подмяна водопровод и асфалтова настилка в с. Избул,  с. Правенци, с. Стан,  с. Зайчино ореше, с. Войвода и с. Енево
- Реконструкция и благоустрояване на блоково пространство кв.116-115-117 в гр. Нови пазар

Поетият дълг от  Община Нови пазар към 2024 г. е изцяло усвоен. Плащанията по главницата се правят в срока и размера, предвидени в договора.  

Настоящия бюджет на Община Нови пазар за 2024 година е подготвен балансирано между възможностите на общината  и потребностите на местната общности бизнеса.
Осигурено е финансиране за всички действащи структури, с което се гарантира изпълнението на публичните услуги и ангажименти.

Oбществено обсъждане на проект за Бюджет 2024 г.