Z6_PPGAHG8009D07060JENEGEPIA6
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGEPIQ0

Община Нови пазар стартира Проект "Грижа в дома в община Нови пазар"

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 05.07.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Нови пазар на 03.01.2023 година стартира Проект "Грижа в дома в община Нови пазар", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд „Плюс”.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Нови пазар.

 

Дейност „Грижа в дома“ включва:

1.Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания - помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.; медицински услуги - медицински прегледи на потребителите с цел установяване на техните здравни потребности, първа и доболнична медицинска помощ, хигиенни грижи, здравни консултации, следене на регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други интегрирани услуги, придружаване до болнични заведения; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот;

 

2.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост вкл. лекарства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства, помощ при писане на писма;

 

3.Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

 

4.Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За Община Нови пазар са определени за обслужване107 потребители

 

Период в който ще се обслужват– 03.03.2023 – 03.03.2024 г. – 12 месеца

 

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ –571 750.22 лв.

 

Допустими целеви групи по процедурата са:

  • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

 

 По проекта на трудови договори ще бъдат назначени:

  • Санитари -  28,5 лица на 8 часов работен ден
  • Медицински сестри -2 лица на 4 часов работен ден
  • Социални работници-2 лица на 4 часов работен ден
  • Координатор -1 лице на 4 часов работен ден
  • Шофьор -1 лице на 6 часов работен ден

По проекта на граждански договори  ще бъдат назначени:

  • Социален работник
  • Психолог