Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар

Правилник за дейност на Общинското социялно предприятие за благоустройство, озеленяване и комунални дейности по чл.26, ал.3 от ЗНА

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар