ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.