Общинска администрация

Име и фамилия
ДЛЪЖНОСТ
чл.12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ
т.12 ал.3 от ЗПУКИ
чл.12 т.4 от ЗПУКИ
чл.35,ал.1 т.1 от ЗПУКИ
Цветанка Милева
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
ИЗТЕГЛИ
Милена Георгиева
СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ИЗТЕГЛИ
Анна Тодорова
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ФСД и УС”
ИЗТЕГЛИ
Тихомира Маринова
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ИЗТЕГЛИ
Петя Димитрова
ГЛ. ЕКСПЕРТ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
ИЗТЕГЛИ
Афизе Сабахгил
ИНСПЕКТОР “РР И УС”
ИЗТЕГЛИ
Тони Вачкова
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
ИЗТЕГЛИ
Желка Димитрова
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
ИЗТЕГЛИ
Радина Пенчева
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
ИЗТЕГЛИ
Димитрина Господинова
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
ИЗТЕГЛИ
Тодорка Милушева
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ “ДОМАКИН”
ИЗТЕГЛИ
Кремена Великова
СПЕЦИАЛИСТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
ИЗТЕГЛИ
Маруся Денчева
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “АПНИО”
ИЗТЕГЛИ
Екатерина Маринова
СТАРШИ ЕКСПЕРТ “ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ”
ИЗТЕГЛИ
Петранка Василева
ГЛ.ЕКСПЕРТ “АО НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ”
ИЗТЕГЛИ
инж. Мирослав Георгиев
СТ.ЕКСПЕРТ “КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ”
ИЗТЕГЛИ
Светлозара Николов
СТ.ЕКСПЕРТ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
ИЗТЕГЛИ
Радослава Петкова
МЛ.ЕКСПЕРТ”АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИЗТЕГЛИ
Румянка Гористанова
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ЕСГРАОН”
ИЗТЕГЛИ
Катя Георгиева
СТ. СПЕЦИАЛИСТ “ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ”
ИЗТЕГЛИ
Мария Михайлова
СТ.СПЕЦИАЛИСТ “ПРОТОКОЛ НА КМЕТА”
ИЗТЕГЛИ
Татяна Николова
ЮРИСКОНСУЛТ
ИЗТЕГЛИ
Боряна Кирякова
ЮРИСКОНСУЛТ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
ИЗТЕГЛИ
Катерина Георгиева
СТАРШИ ЕКСПЕРТ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
ИЗТЕГЛИ
Красимир Стефанов
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 0,5
ИЗТЕГЛИ
Анка Маринова
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “ССИ, ОМП и ГЗ” /Гл.експерт ” Социални дейности и здравеопазване”
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ
Жанета Желязкова
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ХП и ППСН”
ИЗТЕГЛИ
Сийка Димитрова
ГЛ.ЕКСПЕРТ “МЛ. Д-ТИ, ЗБУТ И ПРОТОКОЛ НА ОБС”
ИЗТЕГЛИ
Владислав Стойнев
СТ.ЕКСПЕРТ “К-РА, ВО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”
ИЗТЕГЛИ
Силвия Йосифова
СПЕЦИАЛИСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗТЕГЛИ
Мария Димитрова
ДИРЕКТОР ДЦПЛУ / ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “СОЦ. Д-ТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ
Петя Атанасова
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ТСУ, ЕЗ И ППОСЕОС”
ИЗТЕГЛИ
Олга Буюклиева
СПЕЦИАЛИСТ”ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ
Севдия Мехмед
МЛ.ЕКСПЕРТ “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ “
ИЗТЕГЛИ
Радка Цанкова
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ”ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ИЗТЕГЛИ
Саша Стоянова
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “АТО и ИК”
ИЗТЕГЛИ
Николинка Митева
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “АРХИТЕКТУРА И АТО”
ИЗТЕГЛИ
Петя Такева
ГЛ.СПЕЦ. “ИП И КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”
ИЗТЕГЛИ
Росица Ватева
СТ.СПЕЦ. “ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ”
ИЗТЕГЛИ
Ивайло Иванов
СТ.СПЕЦ. “ГЕОДЕЗИЯ,КАДАСТЪР и АТО”
ИЗТЕГЛИ
Илкгюн Исмаилов
СПЕЦИАЛИСТ ” КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”
ИЗТЕГЛИ
Мюзеям Али
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК “ПП” 0,5
ИЗТЕГЛИ
Разие Скендер
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК “ПП” 0,5
ИЗТЕГЛИ
Нели Куцарова
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “МДТ”
ИЗТЕГЛИ
Христо Христов
СТАРШИ ИНСПЕКТОР “МДТ”
ИЗТЕГЛИ
Станислав Йорданов
СТАРШИ ИНСПЕКТОР “МДТ”
ИЗТЕГЛИ
Златинка Йорданова
ИНСПЕКТОР “МДТ”
ИЗТЕГЛИ
Венетка Григорова
СПЕЦИАЛИСТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
ИЗТЕГЛИ
Йонка Ганчева
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-КАСИЕР
ИЗТЕГЛИ
Валентина Янкова
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-КАСИЕР
ИЗТЕГЛИ
Борка Донева
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км.с.Памукчи
ИЗТЕГЛИ
Февзия Исмаилова
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км.с.Ст.Михайловски
ИЗТЕГЛИ
Стоянка Тончева
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км.с.Войвода
ИЗТЕГЛИ
Севджан Исмаил
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км.с.Избул
ИЗТЕГЛИ
Назике Ахмед
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км. с. Правенци
ИЗТЕГЛИ
Анка Димитрова
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км. с. Мировци
ИЗТЕГЛИ
Борислава Борисова
Директор ОХГ
ИЗТЕГЛИ
Елица Стоянова
Директор ОХГ
ИЗТЕГЛИ
Диана Терзийска
Директор ОХГ
ИЗТЕГЛИ
Пламена Неделчева
Директор ОДК
ИЗТЕГЛИ
Мария Николова
Управител
ИЗТЕГЛИ
Богданка Стоянова
Управител
ИЗТЕГЛИ
Саша Атанасова
Директор
ИЗТЕГЛИ
Рейхан Али
Управител
ИЗТЕГЛИ
Светлана Тодорова
ЮРИСКОНСУЛТ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ
Дарин Петров
Специалист Програми и проекти
ИЗТЕГЛИ

Детски градини

Име и фамилия
ДЛЪЖНОСТ
чл.12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ
т.12 ал.3 от ЗПУКИ
чл.12 т.4 от ЗПУКИ
чл.35,ал.1 т.1 от ЗПУКИ
Николинка Николова
Директор на ДГ 1 гр.Нови пазар
ИЗТЕГЛИ
Калинка Чернева – Димитрова
Директор на ДГ 2 гр.Нови пазар
ИЗТЕГЛИ
Анета Петкова
Директор на ДГ 3 гр.Нови пазар
ИЗТЕГЛИ
Петя Тодорова
Директор на ДГ 4 гр.Нови пазар
ИЗТЕГЛИ
Далила Димитров
Директор ДГ с.Стоян Михайловски
ИЗТЕГЛИ
Татяна Григорова
Директор ДГ с.Памукчии
ИЗТЕГЛИ
Милена Желева
Директор ДГ с.Войвода
ИЗТЕГЛИ
Вероника Милева
Директор ДГ с.Избул
ИЗТЕГЛИ
Анита Антонова
Директор ДГ с.Мировци
ИЗТЕГЛИ
Венета Димитрова
Директор ДГ с.Мировци
ИЗТЕГЛИ
Пепа Вичева
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в км.с.Избул
ИЗТЕГЛИ
Павлинка Петрова
Директор ПДЯ
ИЗТЕГЛИ