Zam Taskowa

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР - Татяна Николова

стая: 303

тел: 0537 / 95525

факс: 0537 / 24010

емайл: tatqna_stefanova@abv.bg

  1.  Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове.
  2. Организира и ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията ( ОЕСУТ ).
  3. Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от Общински съвет.
  4. Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.