ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

I. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост

Председател
Николай Ангелов Николов


Членове
1. инж. Пенка Николаева Ангелова
2. Михаил Петров Михайлов
3. Ангел Любенов Куцаров
4. Норан Керим Тефик

II. Постоянна комисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, околна среда и комунални дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство


Председател

Сениха Зия Селим

Членове
1. Ердиван Васви Мустафа
2. Виолета Илиева Янева
3. Иван Иванов Димитров
4. Красимир Янков Иванов

III. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

Председател
д-р Хамди Сами Авджъ


Членове
1. д-р Красимира Дамянова Бунова
2. Красен Цветков Деянов
3. Юсеин Шакир Юсеин
4. Нуртен Джевдетова Ахмед

IV. Постоянна комисия по образование, култура и спорт
Председател
Златина Атанасова Таскова

Членове
1. Пламен Христов Кирилов
2. Адем Алит Адем
3. Недрет Мехмед Юсеин
4. Златко Иванов Златев

V. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 72, ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ

Председател
Михаил Петров Михайлов

Членове
1. Николай Ангелов Николов
2. Адем Алит Адем
3. Виолета Илиева Янева
4. Юсеин Шакир Юсеин

VI. Мандатна комисия

Председател
Иван Иванов Димитров

Членове
1. Адем Алит Адем
2. Пламен Христов Кирилов